Till huvudinnehållet

Kvalitetsdokument. Vad menas med kvalitetsdokument?

Här följer en sammanstallning av GVKs viktigaste kvalitetsdokument och hjälpmedel för att säkerställa våtrumsinstallationen.

  • Anbudsbilaga

GVKs anbudsbilaga ger beställare information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda inför tätskiktsarbete enligt GVKs branschregler. Anbudsbilaga kan vid behov frivilligt bifogas av GVK-företaget.

  • Våtrumsanmälan

Ger beställare ett kvalitetsdokument som anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK-auktoriserade företaget. Beställaren får en kopia av anmälan som är en av GVK-företaget obligatorisk utfärdad värdehandling. Beställaren bör spara denna tillsammans med monteringsanvisningen för den tätskiktsprodukt som monterats.

  • Förkontroll - Avvikelserapport

En checklista som används för att säkerställa att underlag på golv och vägg samt VVS-installationer är OK enligt GVKs branschregler innan tätskiktsarbetena påbörjas.

När underlaget avviker från GVKs branschregler kan förkontrollblanketten användas för att notera avvikelser. Blanketten övergår då till en avvikelserapport vilken överlämnas till beställaren som avgör hur avvikelserna ska hanteras/åtgärdas.

  • Egenkontroll

GVK-företaget utfärdar dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation. Denna kan efter överenskommelse också överlämnas till beställaren. Som konsument bör du begära att få ett egenkontrolldokument avseende tätskiktsarbetena samt skötselråd för det aktuella ytskiktet.

  • Stickprovskontroll

Kontroll av tätskiktsarbete utförs av oberoende kontrollant, så kallad GVK-kontrollant, utbildad av GVK. Kontrollrapporten sänds till beställare med kopia till GVK och till det GVK-auktoriserade företag som utfört arbetet. Våtrumsanmälan utgör underlag för stickprovskontrollen vilket bekostas av GVK. Beställaren kan också begära särskild kontroll. Den utförs lika som en stickprovskontroll med skillnad att beställaren står för kostnaden vilken beställaren avtalar direkt med GVK-kontrollanten.