Menu

Tätning av rörgenomföringar

Säker Vatten

  • VVS-montören kan vara auktoriserad av Säker Vatten för att underlätta montaget av tätskikt. De har utbildad personal som känner till GVK-förutsättningarna.

Rörgenomföringar ska vara vattentäta så att inte våtrummets användning eller kondensvatten leder till vattenskador i golv eller vägg.

 Generellt - bra att veta:

  • Tätning ska alltid utföras enligt tätskiktsleverantörens dokumenterade anvisning. Rörgenomföringar ska alltid vara täta.
  • Rör ska vara fixerade, det vill säga sitta fast, så att rörelser inte riskerar att skada tätningen mellan rör och tätskikt. Fixering enligt rörleverantörens instruktion ska alltid ske innan tätskiktet installeras, aldrig efter. Se även särskilt kapitel om rörgenomföringar enligt GVKs branschregler.

Tätning av rörgenomföring med avloppsrör i golv och vägg

Spillvattenröret eller anslutningsstosen för WC ska vara anpassad för tätning mot golvets eller väggens tätskikt. En anslutningsstos för WC och avlopp ska vara utformad så att en plastmatta på golvet kan krängas över stosen så att uppvikningen blir cirka 15 mm. Stosen ska vara av ett material som tål höga temperaturer, till exempel från en värmefön som används vid installation av golvmattor.  Stos eller spillvattenrör ska vara så utformade att tätningsmanchett eller försegling för vätskebaserat tätskikt eller tätskiktsfolie kan appliceras.

Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg

Tätning mot rörgenomföringar.
  • På rörledningar av metall görs tätningen direkt mot metallröret.
  • På rörledningar av plastbelagda metallrör görs tätningen mot plasthöljet.
  • På rör-i-rör-system görs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.

Det är viktigt att rörgenomföringar på väggar blir täta. Det finns alltid risk för att kondensvatten vandrar in i väggen, eller att rören läcker då debelastas med vattenspolning eller spill. Följ alltid aktuell monteringsanvisning för rätt utförande av tätning mot aktuell typ av rörgenomföring.

Plastmattor ska krängas över stosar, avloppsrör eller genomföringshylsor så att man får ett uppvik på cirka 15 mm.

Nu 464 164 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.