Menu

Underlag, golv och vägg

 • Tröskel saknas. Kan man ha tätskikt i utrymme utan tröskel?

  Ja. Det är beställaren som avgör om det ska finnas en tröskel. Det finns dock ett önskemål från skadeförsäkringsbolagen om en nivåskillnad på minst 20 mm mellan golvbrunnens sil i duschplats och ytskiktet vid platsen för tröskeln.

  I små utrymmen kan detta vara svårt att uppnå men fallreglerna ska följas.

  Vid klinker på golv måste fästmassan förseglas mot intilliggande rum med fuktkänslig byggnadsdel eller ytskikt. Fästmassan transporterar fukt och kan orsaka skador vid dörröppningar eller på angränsande trägolv.

 • Spånskiva på golv av kvalitet V313-P5. Måste man välja den?

  GVK rekommenderar en fukttrög skiva (V313-P5) som rör sig mindre mellan sommar och vinter då relativa fuktigheten inomhus ökar och minskar i uppvärmda bostäder. Det är av särskild betydelse då variationer med årstiderna inverkar på icke uppvärmda sommarstugor. Rörelse kan i vissa fall resultera i en tendens till veckbildning på plastmatta dvs. skönhetsfel, men troligen inte vattenskada. I normalt uppvärmda bostäder som inte utsätts för lika stor fuktvariation är kravet på högsta fuktstabilitet inte lika viktigt.

 • Skiva på golv. Vad ska man välja?

  Man bör ha skivor som är mekaniskt stabila, fukttröga osv. samt lämpliga som underlag för spackel, tät- och ytskikt.

 • 1700-talshus. Hur förstärker man underlaget i ett så gammalt hus?

  Man får göra en bedömning från fall till fall. Den globala styrkan ska motsvara en 22 mm tjock golvspånskiva på bjälkar av kvalitet K24, dimension H x B = 220 x 45 mm med ett uppläggsavstånd på max 4,2 meter och centrumavstånd på max 600 mm. Om man ska montera klinker måste spånskivan förstärkas med en avjämningsmassa, minst 12 mm tjock, med lättfyllnadsmassor mellan bjälkarna eller med en hellimmad formstabil skiva på ca 13 mm. Se Förstärka träbjälklag eller på sidan 15-16 i branschreglerna.

 • Skiva på vägg som är fukttålig. Hur limma plastmatta på denna?

  Limfabrikanterna reviderar kontinuerligt sina limrekommendationer och det är viktigt att kontrollera att aktuellt underlag finns med. Generellt kan man säga att vattenbaserade limmer måste ha ett sugande underlag för att det ska fungera att limma en tät plastmatta mot underlaget.

  Kompatibiliteten, hur produkter funkar tillsammans, för våtrumsskivor och tätskikt av folietyp eller plastmatta har fastställts och redovisas under Godkända produkter - Våtrumsskivor

 • Kartonggips och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en traditionell gipsskiva med kartongyta som underlag för fukttålig skiva?

  Både ja och nej ur ett fukttekniskt perspektiv. Ja om man har ett tillräckligt bra tätskikt kan man ha enbart kartongklädd gips, en eller flera skivor, bakom tätskiktet.

  Nej om tätskiktet är för dåligt så att fukthalten i den fukttåliga skivan blir högre än vad kartongen tål och fukten förs över till kartongen.

  GVK rekommenderar att skivmaterialleverantörens anvisning följs avseende konstruktionslösning för väggskivor.

  Ur fuktsäkerhetssynpunkt är det fördelaktigt med mer fuktåliga skivor samtidigt som fukttåligare skivor kan vara svårare att montera tätskikt på.

 • Ångspärr, plastfolie, i yttervägg. Ska den tas bort?

  GVK ger inga rekommendationer avseende huskonstruktionen. Gör inga ingrepp i huskonstruktionen utan att först konsultera husets konstruktör, eftersom modifieringar kan leda till följdfel som är svåra att förutse.

  Dagens moderna tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie har oftast tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd så att ångspärren, plastfolien som ska skydda byggnadsstomme och isolering, utan nackdel kan/ska vara kvar. Notera även att detta inte anses enligt GVKs branschregler som att ha dubbla tätskikt då ångspärren inte räknas som ett tätskikt.

 • Är det ok med trä på golv och väggar i badrum om jag har godkända tätskikt under?

  Tätskiktet ska skydda byggnadsmaterial så som skivmaterial samt bjälklag och regelverk av trä som kan ta skada vid vatten- och fuktbelastning. Är det monterat på rätt sätt finns inget hinder mot att ha annat än keramik på ytan i ett våtrum när monteringsanvisningen för tätskiktet ger möjlighet till det.

  Tänk på följande:

  1) För att sätta annat än keramik på tätskiktet så måste tätskiktet vara så beskaffat att det klarar av att inte vara täckt med just keramik. Det är därför viktigt att följa respektive monteringsanvisning. De flesta plastmattor som är godkänd i våtrum går att beklä med vilket ytskikt som helst om plastmattan är godkänt för att beklä med keramik.

  2) Tätskiktet ska vara ett branschgodkänt tätskikt och listas på GVKs webbplats under Godkända produkter, se /godkanda-produkter

  3) Fundera över lämpligheten i att ha trä på golv som regelbundet begjuts med vatten, om den ökade vattenbelastningen medför en kort livslängd på materialet, bör det enkelt kunna bytas ut utan och ersättas utan att skada bakomvarande tätskikt.

  4) Ytskiktet får inte skada tätskiktet. Det gäller särskild vi tidpunkt vid installation men även på längre tid vid eventuell mekanisk påverkan från nedtramp, möbler och vitvaror.

  5) Att beklä övrig vägg, även benämnt våtzon 2, är att föredra då det erfarenhetsmässigt sker få skador på den delen av duschutrymmet.

 • Träskiva och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en träbaserad skiva som underlag för fukttålig skiva?

  GVK har rekommendationer för vilka underlag som är lämpliga att applicera tätskikten på. Rekommendation för vilka reglar, som ska användas, plåt eller trä, eller vilka väggkonstruktioner som är godkända, anger inte GVK.

  För att slippa att tänka på lokal kortling har GVK förordat användning av den våtrumsvägg som presenterades på Nordbygg i mars 2012 och vilken finns närmare beskriven på Säker vattens hemsida

  Det kan dock vara rimligt att anta att om man har man valt en mer fukttålig lösning, man också vill tillämpa den fullt ut enligt skivmaterialleverantörens anvisning. Ofta diskuteras bristen på möjligheter att göra infästningar i fukttåliga skivor, vilket till viss del går att åtgärda med speciella infästningsdetaljer från leverantören eller genom så kallad kortling dvs. extra tvärregel mellan två ordinarie reglar.

 • Kartongklädd gips som underlag för plastmatta. Är det tillåtet?

  Ja, det är tillåtet enligt GVK. Man kan välja plastmatta som ytskikt, även kallad beklädnad, på kartongklädd gips. Man kan också välja plastmatta som tätskikt på kartongklädd gips och sedan montera kakel på plastmattan. Se särskild lista över godkända plastmattor som tätskikt.

 • Fukt och fuktmätning. Hur utförs fuktmätning i våtrummet?

  Fuktmätning kräver noggrannhet och särskild kompetens för att mätningarna ska ge rättvisa resultat. Man bör också skilja på byggfukt som tillförts under byggnationsskedet och fukt som tillkommit via ett badrum. Rådet för ByggKompetens, RBK har särskilda fuktkontrollanter som kan utföra byggfuktsmätningar i betong. Vid misstänkt vattenskada i ett badrum kan man göra indikationsmätningar med särskild utrustning som kan ge en bild av en vattenskadas omfattning, innan man börjar riva ytskikten.

  Observera att det är fukt under ytskikt och tätskikt i byggnadens stomme som är allvarlig. Den synliga fukt i luften som uppstår när man duschar varmt är knappast någon fara. Den vädras ju bort strax efter.

 • Säkervattenväggen. Vad tycker GVK om den?

  GVKs stiftelse har förordat Säker Vattens innervägg. Den som presenterades på Nordbygg i mars 2012. En utveckling av denna att passa för yttervägg visades på Nordbygg i april 2014. Den är med sin ångbroms, istället för ångspärr, robust och förlåtande.

 • Vad ska man tänka på vid val av skivmaterial i våtrum?

  Vid valet av en lämplig väggskiva i våtrum bör flera faktorer tas hänsyn till. En del skivor har lägre densitet, andra dammar mindre och en del har fördelaktigt pris. Väggskivor i våtrum är ett av flera byggmaterial som ska samverka vid installation och under lång livslängd. Det sker en konstant utveckling av väggskivor och till dess är det upp till beställaren att bestämma vilken typ av skiva som lämpar sig.

  Våtrumsskivor ska uppfylla Egenskapskraven i Kompabilitetsprovet för våtrumsskivor och uppfyller då bl.a. följande kriterier:

  • Våtrumsskivan ska, i ett eller flera lager, uppfylla böjstyvhet för montage av keramiskt ytskikt vid ett eller flera avsett regelavstånd.

  • Skivan ska vara dimensionsstabil och ej ändra form vid fukt och temperaturvariationer. Detta för att tätskiktets funktion ska påverkas negativt.

  • Vara kompatibel, d.v.s. att våtrumsskiva och tätskikt/plastmatta passar ihop avseende vidhäftningsförmåga hos tätskikt/lim att fästa mot underlag. Täta underlag kan innebära svår vidhäftningsförmåga och kan kräva förbehandling innan tätskikt appliceras.

  • Vara mögelresistent med krav om 85 % RF utan mikrobiell påväxt.

  • Skivorna ska efter montering ge ett plant underlag för montage av tätskikt alternativt plastmatta. Leverantören av våtrumsskivan ska tillhandahålla en monteringsanvisning för produkten. 

  Samtliga våtrumsskivor som finns listad under godkända produkter uppfyller ovanstående kriterier.

 • Vilka för- och nackdelar finns med vanliga gipsskivor kontra våtrumsskivor?

  Fördelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

  + beprövad produkt och produktens egenskaper är väl kända

  + används som väggskiva i övriga utrymmen i fastigheter

  + låg densitet och därmed lätt att hantera

  + fördelaktig inköpspris och hanteringskostnad

  Nackdelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

  - fukttålighetsegenskaper med kritisk fuktnivå upp till ca 75% RF.

  - mikrobiell mögelpåväxt av pappersmögel då kritisk fuktnivå överskrids

  - kräver ett tätskikt med ånggenomgångsmotstånd större än 1 miljon s/m

  Fördelar med våtrumsskivor

  + Tål hög fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till ca 85 % RF

  + Skivor med produktspecifika egenskaper så som bättre brandegenskaper eller böjbara.

  Nackdelar med våtrumsskivor

  - hantering, montage samt  förbehandling av våtrumsskivor kan skilja sig från traditionella gipsskivor

  - extra noggrant att följa säkerhetsföreskrifter vid användning av dessa skivor och användning av skyddsutrustning samt krav på ventilation för att förhindra klåda, näsblod orsakad av t.ex. glasfiber som irriterar lungblåsor hantering, borrning etc.

  - ej kompatibel med alla typer av tätskikt/plastmattor

  - tyngre vikt på grund av dess densitet, särskilt fibercementskivor har hög densitet vilket medför ergonomiskt påfrestande ställningar. 

 • Fall och nivå mellan brunnssil i dusch och ytskikt vid dörröppning. Kan man reklamera om skillnaden är mindre än 20 mm?

  Nivåskillnaden på minst 20 mm är ett önskemål för att öka säkerhet mot tillfällig vattenutsrömning och fås ofta på köpet om man bygger ett normalstort våtrum med GVKs regler för fall. T.ex. 1,5 m x 6 mm/m + 0,8 m x 15 mm/m = 21 mm. I ett litet våtrum kan det vara svårare att uppnå detta utan att det blir onödigt branta fall. 

  Krav på 20 mm nivåskillnad är inte ett lika skarpt krav som t.ex. kraven på fall. Det är därför som GVK har beskrivit olika varianter med 20 mm nivåskillnad under "Nivåskillnad mellan dörröppning och golvbrunn". Om man skriftligt avtalat om 20 mm men inte fått det kan man reklamera. Men om man inte avtalat är det inte rimligt att vinna gehör om man väljer att reklamera.

  Enligt Konsumenttjänstlagen kan det vara bra att ha en dialog med beställaren och framföra om det är möjligt att åstadkomma en nivåskillnad på minst 20 mm, dock utan att få för stora fall.

 • Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?

  Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sous terrain och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt alternativt använda en tätskiktsprodukt som är avsedd att fungera i denna miljö.

  Man ska undvika plastmatta och tätskiktsfolie vid tillskjutande fukt, eftersom dessa material riskerar att lossna från underlaget när limmet bryts ner av de för höga fuktnivåerna. Vattenbaserade lim klarar ca 85 % relativ fuktighet. Tillskjutande fukt betyder att underlaget har ca 100 % relativ fuktighet.

 • Regelavstånd i vägg och förstäkning av bjälklag. Vad gäller?

  Centrumavståndet mellan reglar i vägg och bjälkar i golv bör ligga inom spannet 300-600 mm och förstärkas med lämpliga skivor för att kunna utgöra underlag för tät- och ytskikt. Det är speciellt viktigt vid keramiska ytskikt. Rådgör alltid med skivmaterialleverantören för att säkerställa rätt konstruktion för just ditt utförande av våtrummet.

  Traditionellt har man sagt sig kunna kakla på vägg med enkel 13 mm kartonggips på 70 mm reglar på max c 450 mm och max takhöjd om cirka 2,5 meter. Med större regelavstånd krävs dubbla skivor.

  På golv kan man lägga klinker om träbjälklag förstärks enligt någon av de tre metoder som benämns i Säkra Våtrum. Se "Förstärka träbjälklag" i Branschreglerna, Säkra Våtrum.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak