Menu

Rörgenomföringar

 • Rörgenomföring i duschzon. Får man ha det?

  På vägg får man endast ha genomföring direkt till dusch- eller badkarsblandare. Inga synliga rör får bryta tätskikt på vägg i duschzon. I golv får endast finnas genomföring för golvavlopp, normalt en golvbrunn.

 • Stosett med tätband, är det en beprövad metod runt rör med plastmatta som ytskikt?

  Ja, tätband i kombination med stosettkrage är en vedertagen metod att täta runt rör mellan rör och plastmatta som ytskikt. Normalt kränger man matta över ett måttligt uppstickande rör med höjden 30-50 mm över golv. Metoden är utmärkt på lite grövre rör då man kan få ett bra uppvik. På klena rör typ tappvatten eller radiatorrör blir uppviket mindre. Om t.ex. radiator är monterad och det inte finns möjlighet att lyfta matta och kränga över röret blir man hänvisad till att skära upp mattan, utföra svetsad fog med stumfog samt komplettera med tätband och stosettkrage runt röret.

 • Rör i golv, rör som kommer upp genom golv. Måste de flyttas?

  Tappvattenrör och radiatorrör ska vid nyinstallation och renovering, enligt Säker Vatteninstallation, sedan september 2005, inte bryta tätskikt i golv. GVK har anslutit sig till denna regel. Regeln har tillkommit för att minska vattenskador, framför allt i träbjälklag som ju är fuktkänsliga. Skadorna har vanligen orsakats av att rören varit slarvigt monterade. Rören har varit monterade för nära vägg, de har suttit för tätt intill varandra, de har varit monterade snett och dessutom varit undermåligt fastsatta. Detta har inneburit att man inte kunnat komma åt att montera tätskiktet ej heller kunnat säkerställa tätskiktets hållbarhet om rören inte varit fixerade.

  Läs mer om rörgenomföringar i golv.

 • Avloppsrör eller avloppsstos. Hur högt ska det sticka upp över golv?

  För att praktiskt kunna kränga en golvmatta/plastmatta över det lodräta röret önskas ett uppstick av minst 30 mm över den golvnivå mattan monteras på. Samtidigt får röret inte sticka upp mer än 60 mm för då blir det svårt att få mattan över röret.

  På ritning skulle man t.ex. kunna ange att rör ska sticka upp 45 ±15 mm över den nivå som plastmattan monteras. Alternativt om man vill behålla det etablerade måttet på 40 mm och nöjer sig med ett lite mindre intervall skulle det gå bra att ange 40 ±10 mm över den golvnivå mattan monteras på.

  Vill man senare kapa röret något för att ansluta VVS-detalj är det tillåtet så länge man inte skadar det önskade eller avtalade uppviket. Om man monterar klinker på plastmattan, eller på ett annat tätskikt med manschett, blir rörets/stosen uppstick över över ytskiktet självklart mindre.

  Antag att röret/stosen sticker upp 35 mm över tätskiktet.  Antag att ytskiktets tjocklek av klinker och fästmassa bygger 12 mm. Då kommer röret/stosen att sticka upp 35 - 12 = 23 mm över ytskiktet.

 • Rörgenomföringar i toalett. Vad är godkänt?

  Toalettrum klassas som ett våtrum med krav om tätskikt, se utdrag ur Boverkets Byggregler nedan. Med hänsyn till det så råder det samma krav av rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt som rörgenomföringar i övriga utrymmen (bad- och duschutrymme, tvättstuga etcetera). Dvs att rörgenomföringar i toalettrum får utföras med en genomföringshylsa, förutsatt att kraven om avstånd följs. Du hittar dessa här

  BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 6:5331
  6:5331 Vattentäta skikt
  …Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg.

  Observera att branschorganisationen Säker Vatten, som har regler för VVS-installationer, har en annan definition som man behöver ta hänsyn till. Samordna därför alltid rörgenomföringen med VVS-entreprenören.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak