Menu

Fackmässigt utfört och dokument

 • Måste kvalitetsdokument signeras för hand för att vara giltiga?

  Kvalitetsdokument som intygas via GVKs KvalitetsApp är giltiga och behöver ej signeras för hand. Undantag är där avtal ingåtts mellan entreprenör och beställare och där det finns en överenskommelse om att kvalitetsdokument ska signeras för hand. Finns det särskilda skäl till att signatur ska finnas på dokumentet, som t.ex. att du som entreprenör eller beställare  överenskommer en avvikelse där minsta tveksamhet om hos vem beslutet ligger och det kan leda till kostnader för endera part, kan det vara lämpligt att bifoga ett foto med signatur själva kvalitetsdokumentet.

 • Bostadsrättförening. Finns praxis för gränsdragning beträffande ansvar mellan innehavare och förening?

  GVK har inga synpunkter på hur bostadsrättsföreningar ska förhålla sig till sina bostadsrättsinnehavare och ger inga praxisrekommendationer i enskilda fall. Man bör dock alltid eftersträva tydliga och kompletta avtal. Bostadsrättsinnehavaren är alltid skyldig att skydda och ta hand om sin bostad. Väntan på ekonomisk kompensation får inte utgöra skäl för försening av åtgärd för att t.ex. förhindra eller minimera skada.

 • Kvalitetsdokument. Vad menas med kvalitetsdokument?

  Här följer en sammanstallning av GVKs viktigaste kvalitetsdokument och hjälpmedel för att säkerställa våtrumsinstallationen.

  • Anbudsbilaga

  GVKs anbudsbilaga ger beställare information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda inför tätskiktsarbete enligt GVKs branschregler. Anbudsbilaga kan vid behov frivilligt bifogas av GVK-företaget.

  • Våtrumsanmälan

  Ger beställare ett kvalitetsdokument som anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK-auktoriserade företaget. Beställaren får en kopia av anmälan som är en av GVK-företaget obligatorisk utfärdad värdehandling. Beställaren bör spara denna tillsammans med monteringsanvisningen för den tätskiktsprodukt som monterats.

  • Förkontroll - Avvikelserapport

  En checklista som används för att säkerställa att underlag på golv och vägg samt VVS-installationer är OK enligt GVKs branschregler innan tätskiktsarbetena påbörjas.

  När underlaget avviker från GVKs branschregler kan förkontrollblanketten användas for att notera avvikelser. Blanketten övergår då till en avvikelserapport vilken överlämnas till beställaren som avgör hur avvikelserna ska hanteras/åtgärdas.

  • Egenkontroll

  GVK-företaget utfärdar dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation. Denna kan efter överenskommelse också överlämnas till beställaren. Som konsument bör du begära att få ett egenkontrolldokument avseende tätskiktsarbetena samt skötselråd for de aktuella ytskikten.

  • Stickprovskontroll

  Kontroll av tätskiktsarbete utförs av oberoende kontrollant, så kallad GVK-kontrollant, utbildad av GVK. Kontrollrapporten sänds till beställare med kopia till GVK och till det GVK-auktoriserade företag som utfört arbetet. Våtrumsanmälan utgör underlag för stickprovskontrollen vilken bekostas av GVK. Beställaren kan också begära särskild kontroll. Den utförs lika som en stickprovskontroll med skillnad att beställaren står för kostnaden vilken beställaren avtalar direkt med GVK-kontrollanten.

 • Garanti och ansvar. Vad gäller beträffande ansvars- och garantitid?

  Ansvarstiden för entreprenör i förhållande till konsument styrs av Konsumenttjänstlagen (KTjL). Konsumenttjänstlagen skyddar konsumenten upp till 10 år. Det är dock konsumenten som ska visa att entreprenören har ansvar för felet (dvs att det inte är åverkan, normal förslitning eller kanske en oförutsedd sättning i husets stomme som orsakat ett fel i badrummet).

  Garanti är frivillig för entreprenör i förhållande till konsument. Om garanti utfärdas ska entreprenören, under garantitiden, bevisa att det inte är fel när konsumenten påtalar ett fel.

 • Reklamation och försumlighet. Hur många gånger får man göra om ett jobb?

  Konsumenttjänstlagen ger entreprenören rätt att rätta till fel. Det innebär att även stora fel kan rättas till som att göra om ett helt badrum. Möjlighet att göra detta kan bero på orsaken. Har entreprenören haft otur med en ny ovanlig produkt som krånglat eller beror misslyckandet på försumlighet och slarv? I det senare fallet hamnar man i en förtroendefråga. Har man förtroende kan det vara rimligt att ge entreprenören ytterligare en chans. Har man tappat förtroendet kan det kanske vara dags att häva köpet. Läs om hävning i Konsumenttjänstlagen.

 • Våtrumsanmälan. Vad är en våtrumsanmälan?

  Våtrumsanmälan utgör en viktig del i GVKs kvalitetssystem. Våtrumsanmälan är obligatorisk. Den ska alltid utföras innan tätskiktsarbetet påbörjas.

  Våtrumsanmälan utgör en bekräftelse på det beställda jobbet i ett våtrum där tätskikt ska monteras. GVK-företaget anger efter inloggning via GVKs hemsida viktiga uppgifter om beställningen. Bl.a. anges: Vem som är beställare, var arbetet utförs, vilket tätskikt som ska användas på golv och på vägg samt en bedömd startvecka för montaget. Om beställaren meddelat sin E-postadress sänds anmälan elektroniskt till beställaren.

  En våtrumsanmälan kan avse ett våtrum eller flera. Gäller den flera är det alltid samma uppsättning tätskiktsprodukter för samtliga våtutrymmen.

  Våtrumsanmälan blir automatiskt tillgänglig för ansvarig GVK-kontrollant som kan komma att utföra stickprovskontroll på tätskiktet som i fallet plastmatta även kan vara ytskikt. En GVK-kontrollant är en opartisk expert vilken på GVK:s uppdrag kontrollerar våtrum som GVK-auktoriserade företag har installerat.

  Kontrollanterna kan inte användas för GVK-kontroll av företag som inte är auktoriserade av GVK eller av privatpersoner för att kontrollera om jobbet är rätt utfört enligt GVKs branschregler.

 • Förkontroll. Vad innebär förkontroll enligt GVK?

  Innan man monterar tätskikt på golv och vägg ska GVK-företaget kontrollera att förutsättningarna är rätt enligt byggregler, monteringsanvisningar och branschregler. Det kan t.ex. vara att golvbrunn och rör är rätt monterade, att önskad tröskel är monterad, att ytan inte är för ojämn, att det är rätt fall på golvet… Vid avvikelser ska dessa kommuniceras till beställaren via GVKs dokument för förkontroll. Sedan kommer man överens om vem som ska ta ansvar för att rätta till avvikelserna eller om någon avvikelse kan accepteras och undantas från åtgärd.

 • Egenkontroll. Vad är dokumenterad egenkontroll enligt GVK?

  Egenkontroll av arbetet ska alltid utföras när du anlitar ett GVK-auktoriserat företag. Detta görs för att säkerställa att monteringsanvisningar följts samt att arbetet i övrigt följer de branschregler som GVK har upprättat för att säkerställa täthet. Om du som privatperson vill ha en dokumenterad egenkontroll, ska detta önskemål meddelas GVK-företaget innan montagarbetet påbörjas.

 • Badrum, göra själv. Är det OK och tillåtet?

  Om arbetena utförs fackmässigt och tekniskt följer gällande branschregler finns det ingen "lagstiftning" som förbjuder att våtrumsarbetena utförs av en privatperson utan formell behörighet och kompetens. Däremot rekommenderas starkt att anlita ett GVK-auktoriserat företag. Det är många gånger inte så lätt som man tror att bygga om sitt badrum. GVK-företagets kvalitetsdokument är en värdehandling. Man får dessutom 10 års skydd genom Konsumenttjänstlagen.

 • Kontroll av badrum. Hur kontrollerar jag att mitt badrum renoverats korrekt?

  För att kontrollera att badrummet är byggt vattenskadesäkert är det bra att läsa GVKs branschregler Säkra Våtrums krav på framförallt

  • Tätskiktet
  • Golvets lutning mot golvbrunn
  • Tätskiktets anslutning i golvbrunn
  • Golvbrunnens placering. 

  Man kan även anlita en GVK-kontrollant för att göra en kontroll av badrummet, se GVK-kontrollanter.

  Det allra bästa är att eftersträva en öppen och ärlig dialog med din hantverkare i tidigt skede, helst innan arbetet påbörjas. Ta ställning till exempel om tätskikt ska täthetskontrolleras eller vilka kvalitetsdokument som ska överlåtas. Läs mer om Före arbetets utförande på gvk.se

 • Hur lång livslängd har ett badrum?

  Enligt rapport Om badrum i villor från Anticimex som publiceras i januari 2011 uppskattas den tekniska livslängden på ett badrum till 15-20. Därefter är badrummen helt enkelt för gamla eller uttjänta eller på grund av bristfälliga renoveringar under åren. Det finns även erfarenheter av våtutrymmen med en livslängd på 50 år (Nordiska vattenskadeseminariet 2013) som resultat kontinuerlig skötsel och underhåll.

 • Bostadsrättsförening ansvar för groda/golvbrunn. Vem har ansvaret, föreningen eller innehavaren?

  Det brukar framgå av bostadsrättsföreningens stadgar var ansvarsgränsen går. Det är i vilket fall lämpligt att kontakta föreningen före renovering av badrum. Det är också bra att känna till att ansvarsfrågan bör formuleras i stadgarna, innan eventuella diskussioner uppstår.

  Smidigt om badrumsrenovering görs i samband med stambyte.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak