Menu

Frågor och svar

Lär dig mer!

Under frågor och svar listar GVK de vanligaste frågorna som vi får från er. Förhoppningsvis hittar du ditt svar här, eller på någon annan del av webbplatsen.
 • Om GVK

  • Utökad behörighet enligt GVK. Vad menas med det?

   Det finns två olika teknikområden som vardera leder till auktorisation enligt GVK. Varje auktoriserat företag måste ha minst en behörig arbetsledare. Man måste därutöver ha minst en behörig montör som arbetar praktiskt. Det är minimikrav för auktorisation. 

   1. Montör kan vara behörig som plattsättare och enbart arbeta med vätskebaserade tätskikt eller med tätskiktsfolier, vilka tätskikt sedan kompletteras med keramiskt ytskikt dvs. kakel och klinker.

   2. Montör kan alternativt vara behörig som mattläggare plast vilket innebär behörighet att montera plastmatta på golv och på vägg som ytskikt eller som tätskikt bakom keramiskt ytskikt.

   Utökad behörighet är mest ett administrativt skrivsätt men innebär att man har båda ovan nämnda behörigheter inom det GVK-auktoriserade företaget.

   Samma person kan vara behörig som arbetsledare, plattsättare och mattläggare i ett enmansföretag. Men vanligt är att ett företag har t.ex. två arbetsledare och ett dussin montörer, ungerfär hälften mattläggare och hälften plattsättare.

   Läs gärna mer i Allmänna Villkor för GVK-företag.

  • Finns det någon webbutbildning i hur man bygger badrum?

   GVK har tagit fram en webbutbildning till dig som arbetar professionellt med att planera, bygga och installera badrum. Den är för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering, utförande till ett färdigt badrum. Det finns en mängd regler som styr vid byggande av bostäder och badrum. I den här kursen har vi valt att fokusera på det som vanligast blir fel.

   Du kommer bland annat lära dig följande

   • Vad är godkänt enligt GVK? Är branschreglerna samordnad med andra branschregler och regelverk?
   • Vilka krav bör jag ställa på våtrumsentreprenören?
   • Vilka tätskikt är godkända i våtrum?
   • Hur kontrollerar jag slutleveransen?

   Läs mer om utbildningen

 • Fackmässigt utfört och dokument

  • Måste kvalitetsdokument signeras för hand för att vara giltiga?

   Kvalitetsdokument som intygas via GVKs KvalitetsApp är giltiga och behöver ej signeras för hand. Undantag är där avtal ingåtts mellan entreprenör och beställare och där det finns en överenskommelse om att kvalitetsdokument ska signeras för hand. Finns det särskilda skäl till att signatur ska finnas på dokumentet, som t.ex. att du som entreprenör eller beställare  överenskommer en avvikelse där minsta tveksamhet om hos vem beslutet ligger och det kan leda till kostnader för endera part, kan det vara lämpligt att bifoga ett foto med signatur själva kvalitetsdokumentet.

  • Bostadsrättförening. Finns praxis för gränsdragning beträffande ansvar mellan innehavare och förening?

   GVK har inga synpunkter på hur bostadsrättsföreningar ska förhålla sig till sina bostadsrättsinnehavare och ger inga praxisrekommendationer i enskilda fall. Man bör dock alltid eftersträva tydliga och kompletta avtal. Bostadsrättsinnehavaren är alltid skyldig att skydda och ta hand om sin bostad. Väntan på ekonomisk kompensation får inte utgöra skäl för försening av åtgärd för att t.ex. förhindra eller minimera skada.

  • Kvalitetsdokument. Vad menas med kvalitetsdokument?

   Här följer en sammanstallning av GVKs viktigaste kvalitetsdokument och hjälpmedel för att säkerställa våtrumsinstallationen.

   • Anbudsbilaga

   GVKs anbudsbilaga ger beställare information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda inför tätskiktsarbete enligt GVKs branschregler. Anbudsbilaga kan vid behov frivilligt bifogas av GVK-företaget.

   • Våtrumsanmälan

   Ger beställare ett kvalitetsdokument som anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK-auktoriserade företaget. Beställaren får en kopia av anmälan som är en av GVK-företaget obligatorisk utfärdad värdehandling. Beställaren bör spara denna tillsammans med monteringsanvisningen för den tätskiktsprodukt som monterats.

   • Förkontroll - Avvikelserapport

   En checklista som används för att säkerställa att underlag på golv och vägg samt VVS-installationer är OK enligt GVKs branschregler innan tätskiktsarbetena påbörjas.

   När underlaget avviker från GVKs branschregler kan förkontrollblanketten användas for att notera avvikelser. Blanketten övergår då till en avvikelserapport vilken överlämnas till beställaren som avgör hur avvikelserna ska hanteras/åtgärdas.

   • Egenkontroll

   GVK-företaget utfärdar dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation. Denna kan efter överenskommelse också överlämnas till beställaren. Som konsument bör du begära att få ett egenkontrolldokument avseende tätskiktsarbetena samt skötselråd for de aktuella ytskikten.

   • Stickprovskontroll

   Kontroll av tätskiktsarbete utförs av oberoende kontrollant, så kallad GVK-kontrollant, utbildad av GVK. Kontrollrapporten sänds till beställare med kopia till GVK och till det GVK-auktoriserade företag som utfört arbetet. Våtrumsanmälan utgör underlag för stickprovskontrollen vilken bekostas av GVK. Beställaren kan också begära särskild kontroll. Den utförs lika som en stickprovskontroll med skillnad att beställaren står för kostnaden vilken beställaren avtalar direkt med GVK-kontrollanten.

  • Garanti och ansvar. Vad gäller beträffande ansvars- och garantitid?

   Ansvarstiden för entreprenör i förhållande till konsument styrs av Konsumenttjänstlagen (KTjL). Konsumenttjänstlagen skyddar konsumenten upp till 10 år. Det är dock konsumenten som ska visa att entreprenören har ansvar för felet (dvs att det inte är åverkan, normal förslitning eller kanske en oförutsedd sättning i husets stomme som orsakat ett fel i badrummet).

   Garanti är frivillig för entreprenör i förhållande till konsument. Om garanti utfärdas ska entreprenören, under garantitiden, bevisa att det inte är fel när konsumenten påtalar ett fel.

  • Reklamation och försumlighet. Hur många gånger får man göra om ett jobb?

   Konsumenttjänstlagen ger entreprenören rätt att rätta till fel. Det innebär att även stora fel kan rättas till som att göra om ett helt badrum. Möjlighet att göra detta kan bero på orsaken. Har entreprenören haft otur med en ny ovanlig produkt som krånglat eller beror misslyckandet på försumlighet och slarv? I det senare fallet hamnar man i en förtroendefråga. Har man förtroende kan det vara rimligt att ge entreprenören ytterligare en chans. Har man tappat förtroendet kan det kanske vara dags att häva köpet. Läs om hävning i Konsumenttjänstlagen.

  • Våtrumsanmälan. Vad är en våtrumsanmälan?

   Våtrumsanmälan utgör en viktig del i GVKs kvalitetssystem. Våtrumsanmälan är obligatorisk. Den ska alltid utföras innan tätskiktsarbetet påbörjas.

   Våtrumsanmälan utgör en bekräftelse på det beställda jobbet i ett våtrum där tätskikt ska monteras. GVK-företaget anger efter inloggning via GVKs hemsida viktiga uppgifter om beställningen. Bl.a. anges: Vem som är beställare, var arbetet utförs, vilket tätskikt som ska användas på golv och på vägg samt en bedömd startvecka för montaget. Om beställaren meddelat sin E-postadress sänds anmälan elektroniskt till beställaren.

   En våtrumsanmälan kan avse ett våtrum eller flera. Gäller den flera är det alltid samma uppsättning tätskiktsprodukter för samtliga våtutrymmen.

   Våtrumsanmälan blir automatiskt tillgänglig för ansvarig GVK-kontrollant som kan komma att utföra stickprovskontroll på tätskiktet som i fallet plastmatta även kan vara ytskikt. En GVK-kontrollant är en opartisk expert vilken på GVK:s uppdrag kontrollerar våtrum som GVK-auktoriserade företag har installerat.

   Kontrollanterna kan inte användas för GVK-kontroll av företag som inte är auktoriserade av GVK eller av privatpersoner för att kontrollera om jobbet är rätt utfört enligt GVKs branschregler.

  • Förkontroll. Vad innebär förkontroll enligt GVK?

   Innan man monterar tätskikt på golv och vägg ska GVK-företaget kontrollera att förutsättningarna är rätt enligt byggregler, monteringsanvisningar och branschregler. Det kan t.ex. vara att golvbrunn och rör är rätt monterade, att önskad tröskel är monterad, att ytan inte är för ojämn, att det är rätt fall på golvet… Vid avvikelser ska dessa kommuniceras till beställaren via GVKs dokument för förkontroll. Sedan kommer man överens om vem som ska ta ansvar för att rätta till avvikelserna eller om någon avvikelse kan accepteras och undantas från åtgärd.

  • Egenkontroll. Vad är dokumenterad egenkontroll enligt GVK?

   Egenkontroll av arbetet ska alltid utföras när du anlitar ett GVK-auktoriserat företag. Detta görs för att säkerställa att monteringsanvisningar följts samt att arbetet i övrigt följer de branschregler som GVK har upprättat för att säkerställa täthet. Om du som privatperson vill ha en dokumenterad egenkontroll, ska detta önskemål meddelas GVK-företaget innan montagarbetet påbörjas.

  • Badrum, göra själv. Är det OK och tillåtet?

   Om arbetena utförs fackmässigt och tekniskt följer gällande branschregler finns det ingen "lagstiftning" som förbjuder att våtrumsarbetena utförs av en privatperson utan formell behörighet och kompetens. Däremot rekommenderas starkt att anlita ett GVK-auktoriserat företag. Det är många gånger inte så lätt som man tror att bygga om sitt badrum. GVK-företagets kvalitetsdokument är en värdehandling. Man får dessutom 10 års skydd genom Konsumenttjänstlagen.

  • Kontroll av badrum. Hur kontrollerar jag att mitt badrum renoverats korrekt?

   För att kontrollera att badrummet är byggt vattenskadesäkert är det bra att läsa GVKs branschregler Säkra Våtrums krav på framförallt

   • Tätskiktet
   • Golvets lutning mot golvbrunn
   • Tätskiktets anslutning i golvbrunn
   • Golvbrunnens placering. 

   Man kan även anlita en GVK-kontrollant för att göra en kontroll av badrummet, se GVK-kontrollanter.

   Det allra bästa är att eftersträva en öppen och ärlig dialog med din hantverkare i tidigt skede, helst innan arbetet påbörjas. Ta ställning till exempel om tätskikt ska täthetskontrolleras eller vilka kvalitetsdokument som ska överlåtas. Läs mer om Före arbetets utförande på gvk.se

  • Hur lång livslängd har ett badrum?

   Enligt rapport Om badrum i villor från Anticimex som publiceras i januari 2011 uppskattas den tekniska livslängden på ett badrum till 15-20. Därefter är badrummen helt enkelt för gamla eller uttjänta eller på grund av bristfälliga renoveringar under åren. Det finns även erfarenheter av våtutrymmen med en livslängd på 50 år (Nordiska vattenskadeseminariet 2013) som resultat kontinuerlig skötsel och underhåll.

  • Bostadsrättsförening ansvar för groda/golvbrunn. Vem har ansvaret, föreningen eller innehavaren?

   Det brukar framgå av bostadsrättsföreningens stadgar var ansvarsgränsen går. Det är i vilket fall lämpligt att kontakta föreningen före renovering av badrum. Det är också bra att känna till att ansvarsfrågan bör formuleras i stadgarna, innan eventuella diskussioner uppstår.

   Smidigt om badrumsrenovering görs i samband med stambyte.

 • Vad räknas som ett våtrum och när krävs tätskikt?

  • Vad är en våtrumsskiva och vilka typer av våtrumsskivor finns det?

   Våtrumsskivor är en produktgrupp av skivor som, till skillnad från traditionella väggskivor som består av en gipskärna med yta av pappkartong, har egenskaper som tål högre fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till 85 % RF innan mikrobiell tillväxt, formförändringar m.m. uppstår.

   Som ett alternativ till traditionella kartongklädda gipsskivor finns det idag följande typer av våtrumsskivor på marknaden:

   • Gipstyp med glasfiberyta. Skiva med kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips och glasfibermattor inbäddade i ytorna. Monteras som en traditionell kartonggipsskiva.

   • Cementtyp med glasfiberyta eller fiberarmering. Innehåller cement, vatten och kaklstensfiller. 

   • Cementtyp med för applicerat tätskiktsfolie.

   • Plasttyp med ytarmering. Skiva med kärna av extruderad polystyren (frigolit) ofta beklädd med cementbunden glasfiberväv eller glasfiberarmerad cement-puts på båda sidor. Fördel då de är lätta och böjbara och fungerar som inbyggnad av badkar, vägghängd wc etc. 

   • Fibersilikatskivor Fibersilikatskivor klassificeras som obrännbart material och passar därför bra som brandskyddande inklädnad av t.ex. ventilationskanaler.

   Godkända våtrumsskivor med egenskaper som försäkrar att det är kompatibel med tätskikt finns listad på www.gvk.se under godkända produkter.

  • Toalett utan dusch eller golvbrunn. Ska man ha tätskikt på sådant golv?

   Ja, ökade skador på grund av bland annat droppläckage från rörkopplingar och städning med för mycket vatten gör att man behöver ha ett tätskikt på golv med uppvik i toalett där underlaget behöver skyddas. Består underlaget av till exempel spånskiva eller gipsskiva ska det skyddas med ett tätskikt. Det samma gäller vid gipsvägg, då golv-väggvinkeln måste förseglas genom ett uppvik av tätskikt eller plastmatta. Enligt Boverket ska därför toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ha tätskikt på golv vilket viks upp, normalt cirka 100 mm, på vägg. Mot befintlig tröskel viker man upp så gott det går.

  • Våtzon. Vad menas med våtzon?

   GVK delar in våtrummet i VÅTZON 1 och VÅTZON 2.

   VÅTZON 1 är den del av våtrummet som normalt belastas med vattenspolning från en dusch- eller karblandare. Hit räknas:

   • Hela golvet
   • Vägg i duschplats
   • Vägg en meter utanför duschplats
   • Hela ytterväggen om duschen är placerad mot yttervägg

   I våtzon 1 ställs särskilda krav då man ska göra infästningar i väggen vilka penetrerar tätskiktet.

   Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar i duschplatsen och där är cirka ¾ av skadorna på golv.

   VÅTZON 2 är övriga väggar i våtrummet.

   För mer information, se Branschregler - Tätskikt - Våtzoner.

  • Duschzon. Hur definieras duschzon?

   GVK anser att en standardduschplats är 0,9 x 0,9 m. Till detta bör läggas ett fukt- och stänkområde på 1 m (våtzon 1).

  • Tvättstuga. Vilka krav finns på tätskikt och golvbrunn i tvättstuga?

   Boverket anger att tvättstuga bör ha tätskikt på golv som dras upp på vägg. Rådet ska följas om man inte kan göra på ett annat sätt som är minst lika bra. Normalt dras tätskiktet upp cirka 100 mm.

   Det allmänna rådet säger att tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. Väljer man att göra på annat sätt kan man komma att behöva bevisa att det sättet är lika bra eller bättre, byggnadsnämnden i kommunen behöver göra den bedömningen i det enskilda ärendet. Varje bostad ska ha minst ett utrymme, för personlig hygien, med en golvbrunn.

   Regeln om tätskikt i tvättstuga på golv med uppvik gäller också för utrymme med varmvattenberedare samt för toalett med handfat.

  • Tätskikt i våtutrymme. Är det krav på tätskikt i hela våtrummet?

   Generellt kan man säga att hela våtrummet är en riskzon, vilket gör att GVK rekommenderar att man har ett tätskikt i hela utrymmet. Vid mycket stora badrum, spa-avdelningar eller liknande, kan det vara befogat att utreda vilka delar av rummet som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenstänk och eventuellt utläckande vatten. Om man inte förser hela utrymmet med ett tätskikt, ska man följa Boverkets Byggregler och täta riskområden. Normalt är att ha tätskikt på hela golvet. Möjligen kan delar av vägg, som inte utsätts för vatten utgöra undantag.

   Observera att kakel och klinker binder fukt i fästmassan och utgör därför en förhöjd risk jämfört med plastmatta som ytskikt.

   I utrymmen med risk för tillskjutande fukt bör utredning ske om och var tätskikt ska finnas för att inte riskera ett haveri.

  • Toalett. Måste plastmatta på golv vikas upp på vägg?

   Flera försäkringsbolag, Boverkets Byggregler och GVK rekommenderar ett uppvik i golv-väggvinkeln för att minimera risken för vattenskador.

  • Våtrum. Vad räknas som våtrum enligt branschreglerna?

   GVKs branschregler tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner, och avser golv och väggar i bad- och duschrum samt golv i toalettrum, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering

   I bad- och duschrum ställs i regel krav på vattentäthet hos golv och väggar. I toalett, tvättstuga och utrymme med varmvattenberedare nöjer man sig normalt med tätskikt på golv med ett uppvik på vägg.

   Ovan nämnda utrymmen benämns i Boverket Byggregler under kapitel 6.533 där det också finns vissa krav på kök.

   På senare tid har framförts önskemål om, eller behov av, tätskikt på golv med uppvik också i kök, vilka ju utrustas allt mer med apparater för hantering av vatten.

  • Duschkabin och tätskikt, vad gäller?

   Att installera duschkabin förmildrar ej kravet på tätskikt i ett våtutrymme. Går duschkabinen sönder eller om den av andra skäl lyfts bort ska det uppfylla krav på tätskikt. Vi råder därför till att betrakta duschkabin som en möbel då det placeras i ett utrymme där golv och väggar normalt utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten och därmed har krav på vattentät skikt. Att frångå att detta kan få konsekvenser vid eventuell försäljning av bostad, om duschkabinen lyfts bort eller dylikt, då utrymmet inte uppfyller BBR, 6:5331.

   På sidan 17 i branschregler Säkra Våtrum finns en duschkabin inritad i våtzon 1.

  • Bastu och tätskikt, vad gäller?

   Bastu beskrivs inte i branschregler i dagsläget. Vill man ha en bastu i anslutning till sitt badrum finns följande alternativ:
   1) En projektör eller en leverantör tar ett hundraprocentigt ansvar för hur bastun ska monteras i anslutning till bostadens övriga stomme och till eventuellt fuktkänsligt byggnadsmaterial.
   2) Man bygger in bastun som en "lös inredningsdetalj" vilken kan avlägsnas utan att tätskikt påverkas.

  • Måste det finnas en golvbrunn i tvättstuga?

   I Boverkets Byggregler, BBR står bl.a. att som Allmänt råd att "Tvättmaskiner och varmvattenberedare bör placeras i utrymmen med golvbrunn."

 • Tät- och ytskikt av plastgolv/-vägg, tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt

  • Plastmattors godkännande. Hur testar och godkänner man plastmattor?

   Golvbranschen, GBR, har en testmetod som beskrivs i Golvbranschens Branschstandard. I denna definieras hur plastmattor för golv och vägg (beläggning, beklädnad och tätskikt) ska testas enligt gällande Europanormer och andra testmetoder. Detta för att få klassas som vattentät beläggning, beklädnad eller som tätskikt bakom kakel och klinker. I godkännande ingår också dokumenterade, granskade och godkända monteringsanvisningar.

  • Reparation eller delreparation av tätskikt. Är det godkänt att reparera tätskikt i våtrum?

   Med delreparation av tätskikt menar vi när man utför en åtgärd i våtrummet som kräver att tätskiktet avlägsnas i en del av utrymmet för att sedan återställas. Detta kan vara aktuellt t.ex. då golvvärmesystem ska repareras, då golvbrunn måste bytas ut eller då man fått ett läckage igenom tätskiktet. GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ofta leder en delreparation till fler skarvar än när man installerar tätskikt i hela utrymmet och resultatet kan oftast inte likställas med ett utförande där tätskikt installeras i hela utrymmet på en gång. I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske. Det är också viktigt att kontrollera att delreparation kan ske med bibehållen produktgaranti. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation. Av praktisk erfarenhet vet vi att plastmattor kan delrepareras med gott resultat och att tätskiktsfolier har goda förutsättningar för detta.

  • Plastmatta på golv med kaklad vägg. Kan jag byta plastmattan utan att riva ned kaklet?

   GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ett vanligt utförande på befintliga våtrum (särskilt från 90- och 2000-talet) är plastmatta på golvet och kakel på väggen. På golvet utgör plastmattan både yt- och tätskikt medan kaklet har kompletterats med ett tätskikt. Många gånger upplever man att kaklet på väggen är "fräscht", medan plastmattan av estetiska skäl behöver bytas. Plastmattan ansluts via uppviket till tätskiktet under kaklet på väggen. I första hand bör man undersöka om det är möjligt att knacka bort den nedre raden av kakelplattor på väggen för att kunna ansluta en ny plastmatta med uppvik. Detta är möjligt om tätskiktet är tillräckligt robust för ett byte av kakelplatta, till exempel plastmatta som tätskikt. Golvbranschen, GBR har även ett tekniskt råd som talar om hur hela golvmattan kan bytas och anslutas med hjälp av en horisontell svetsfog i uppviket på väggen. I första hand ska denna lösning undvikas, men där den tillämpas ska fogen täthetsprovas med GVK-pumpen och konstateras vara vattentät. Denna metod ska inte tillämpas på äldre golvmatta. En tumregel kan vara max 5 år, eller enligt leverantörens rekommendation.

  • Plastmatta som tätskikt och andra tätskikt. Går de att kombinera i våtrum?

   Så länge produkterna är branschgodkända och det finns en monteringsanvisning som beskriver aktuellt utförande anser GVK att det är godkänt. Exempel på kombinationer är tätskiktsfolie i våtzon 1 och vätskebaserat tätskikt i våtzon 2 eller plastmatta på golv och vätskebaserat tätskikt på vägg. Fler kombinationer kan förekomma.

  • Tätskiktets höjd över golv. Hur högt ska tätskikt monteras på vägg i bad- och duschrum?

   Boverket ger ingen exakt anvisning om hur högt i våtrummet det krävs tätskikt. Man menar att fuktkänsligt byggnadsmaterial ska skyddas med tätskikt om det kan komma att utsättas för vattensprut eller spill. Det innebär att om man duschar med en handhållen dusch det behövs tätskikt så högt som man stänker med vatten t.ex. när man tvättar håret. Det kan betyda cirka eller drygt två meter.

   Plastmatta monterad med H-metoden, se Säkra Våtrum, monteras normalt upp till cirka 2,05-2,10 m. Ovanför denna höjd kan man gärna komplettera med en bård eller ett målat skikt enligt MVK.

   Generellt ska man alltid montera tätskikt bakom kakel och klinker. Det innebär att om man kaklar till vanlig takhöjd (2,4-2,6 m) ska man ha tätskikt bakom hela den kaklade ytan.  Nöjer man sig med kakel till exempelvis 1,95 (plattor 13 x 150 mm) eller lägre duger tätskikt till denna höjd och målat skikt enligt MVK resterande höjd.

   Notera att vid skarvning mellan olika tätskiktstyper ska minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning för kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.

  • Vätskebaserat tätskikt, även kallat "rollat" eller "gummi". Får man ha det på träbjälklag?

   Nej. Enligt GVKs branschregler ska träbjälklag förses med plastmatta som tätskikt eller tätskiktsfolie på träbjälklag.

  • Måla på plastmatta. Kan man det?

   GVK har inga regler för målade system. Det är Måleribranschen som svarar för målning. Det kan vara svårt att få färgen att fästa om ytan är blank av polyuretanskikt. Det lär ha förekommit att man målat på en tunnare typ av "våtrumstapet", cirka 0,2 mm tjock och vilken mer liknar en vanlig tapet på vilken färgen fäster. Normal plastmatta, cirka 1 mm tjock, är tämligen tålig och det borde inte vara behäftat med problem att försöka. Det värsta som kan hända är väl att färgen ramlar av. Mattan ska vara väl rengjort och helt fri från tvålreser eller dylikt.

  • Olika leverantör på plastmattor, går det att kombinera?

   En leverantör av väggmatta och en annan leverantör av golvmatta fungerar bra att kombinera. Detta kan liknas till att det ofta tekniskt fungerar att kombinera plastmatta och tätskiktsfolie.

 • Underlag, golv och vägg

  • Tröskel saknas. Kan man ha tätskikt i utrymme utan tröskel?

   Ja. Det är beställaren som avgör om det ska finnas en tröskel. Det finns dock ett önskemål från skadeförsäkringsbolagen om en nivåskillnad på minst 20 mm mellan golvbrunnens sil i duschplats och ytskiktet vid platsen för tröskeln.

   I små utrymmen kan detta vara svårt att uppnå men fallreglerna ska följas.

   Vid klinker på golv måste fästmassan förseglas mot intilliggande rum med fuktkänslig byggnadsdel eller ytskikt. Fästmassan transporterar fukt och kan orsaka skador vid dörröppningar eller på angränsande trägolv.

  • Spånskiva på golv av kvalitet V313-P5. Måste man välja den?

   GVK rekommenderar en fukttrög skiva (V313-P5) som rör sig mindre mellan sommar och vinter då relativa fuktigheten inomhus ökar och minskar i uppvärmda bostäder. Det är av särskild betydelse då variationer med årstiderna inverkar på icke uppvärmda sommarstugor. Rörelse kan i vissa fall resultera i en tendens till veckbildning på plastmatta dvs. skönhetsfel, men troligen inte vattenskada. I normalt uppvärmda bostäder som inte utsätts för lika stor fuktvariation är kravet på högsta fuktstabilitet inte lika viktigt.

  • Skiva på golv. Vad ska man välja?

   Man bör ha skivor som är mekaniskt stabila, fukttröga osv. samt lämpliga som underlag för spackel, tät- och ytskikt.

  • 1700-talshus. Hur förstärker man underlaget i ett så gammalt hus?

   Man får göra en bedömning från fall till fall. Den globala styrkan ska motsvara en 22 mm tjock golvspånskiva på bjälkar av kvalitet K24, dimension H x B = 220 x 45 mm med ett uppläggsavstånd på max 4,2 meter och centrumavstånd på max 600 mm. Om man ska montera klinker måste spånskivan förstärkas med en avjämningsmassa, minst 12 mm tjock, med lättfyllnadsmassor mellan bjälkarna eller med en hellimmad formstabil skiva på ca 13 mm. Se Förstärka träbjälklag eller på sidan 15-16 i branschreglerna.

  • Skiva på vägg som är fukttålig. Hur limma plastmatta på denna?

   Limfabrikanterna reviderar kontinuerligt sina limrekommendationer och det är viktigt att kontrollera att aktuellt underlag finns med. Generellt kan man säga att vattenbaserade limmer måste ha ett sugande underlag för att det ska fungera att limma en tät plastmatta mot underlaget.

   Kompatibiliteten, hur produkter funkar tillsammans, för våtrumsskivor och tätskikt av folietyp eller plastmatta har fastställts och redovisas under Godkända produkter - Våtrumsskivor

  • Kartonggips och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en traditionell gipsskiva med kartongyta som underlag för fukttålig skiva?

   Både ja och nej ur ett fukttekniskt perspektiv. Ja om man har ett tillräckligt bra tätskikt kan man ha enbart kartongklädd gips, en eller flera skivor, bakom tätskiktet.

   Nej om tätskiktet är för dåligt så att fukthalten i den fukttåliga skivan blir högre än vad kartongen tål och fukten förs över till kartongen.

   GVK rekommenderar att skivmaterialleverantörens anvisning följs avseende konstruktionslösning för väggskivor.

   Ur fuktsäkerhetssynpunkt är det fördelaktigt med mer fuktåliga skivor samtidigt som fukttåligare skivor kan vara svårare att montera tätskikt på.

  • Ångspärr, plastfolie, i yttervägg. Ska den tas bort?

   GVK ger inga rekommendationer avseende huskonstruktionen. Gör inga ingrepp i huskonstruktionen utan att först konsultera husets konstruktör, eftersom modifieringar kan leda till följdfel som är svåra att förutse.

   Dagens moderna tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie har oftast tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd så att ångspärren, plastfolien som ska skydda byggnadsstomme och isolering, utan nackdel kan/ska vara kvar. Notera även att detta inte anses enligt GVKs branschregler som att ha dubbla tätskikt då ångspärren inte räknas som ett tätskikt.

  • Är det ok med trä på golv och väggar i badrum om jag har godkända tätskikt under?

   Tätskiktet ska skydda byggnadsmaterial så som skivmaterial samt bjälklag och regelverk av trä som kan ta skada vid vatten- och fuktbelastning. Är det monterat på rätt sätt finns inget hinder mot att ha annat än keramik på ytan i ett våtrum när monteringsanvisningen för tätskiktet ger möjlighet till det.

   Tänk på följande:

   1) För att sätta annat än keramik på tätskiktet så måste tätskiktet vara så beskaffat att det klarar av att inte vara täckt med just keramik. Det är därför viktigt att följa respektive monteringsanvisning. De flesta plastmattor som är godkänd i våtrum går att beklä med vilket ytskikt som helst om plastmattan är godkänt för att beklä med keramik.

   2) Tätskiktet ska vara ett branschgodkänt tätskikt och listas på GVKs webbplats under Godkända produkter, se /godkanda-produkter

   3) Fundera över lämpligheten i att ha trä på golv som regelbundet begjuts med vatten, om den ökade vattenbelastningen medför en kort livslängd på materialet, bör det enkelt kunna bytas ut utan och ersättas utan att skada bakomvarande tätskikt.

   4) Ytskiktet får inte skada tätskiktet. Det gäller särskild vi tidpunkt vid installation men även på längre tid vid eventuell mekanisk påverkan från nedtramp, möbler och vitvaror.

   5) Att beklä övrig vägg, även benämnt våtzon 2, är att föredra då det erfarenhetsmässigt sker få skador på den delen av duschutrymmet.

  • Träskiva och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en träbaserad skiva som underlag för fukttålig skiva?

   GVK har rekommendationer för vilka underlag som är lämpliga att applicera tätskikten på. Rekommendation för vilka reglar, som ska användas, plåt eller trä, eller vilka väggkonstruktioner som är godkända, anger inte GVK.

   För att slippa att tänka på lokal kortling har GVK förordat användning av den våtrumsvägg som presenterades på Nordbygg i mars 2012 och vilken finns närmare beskriven på Säker vattens hemsida

   Det kan dock vara rimligt att anta att om man har man valt en mer fukttålig lösning, man också vill tillämpa den fullt ut enligt skivmaterialleverantörens anvisning. Ofta diskuteras bristen på möjligheter att göra infästningar i fukttåliga skivor, vilket till viss del går att åtgärda med speciella infästningsdetaljer från leverantören eller genom så kallad kortling dvs. extra tvärregel mellan två ordinarie reglar.

  • Kartongklädd gips som underlag för plastmatta. Är det tillåtet?

   Ja, det är tillåtet enligt GVK. Man kan välja plastmatta som ytskikt, även kallad beklädnad, på kartongklädd gips. Man kan också välja plastmatta som tätskikt på kartongklädd gips och sedan montera kakel på plastmattan. Se särskild lista över godkända plastmattor som tätskikt.

  • Fukt och fuktmätning. Hur utförs fuktmätning i våtrummet?

   Fuktmätning kräver noggrannhet och särskild kompetens för att mätningarna ska ge rättvisa resultat. Man bör också skilja på byggfukt som tillförts under byggnationsskedet och fukt som tillkommit via ett badrum. Rådet för ByggKompetens, RBK har särskilda fuktkontrollanter som kan utföra byggfuktsmätningar i betong. Vid misstänkt vattenskada i ett badrum kan man göra indikationsmätningar med särskild utrustning som kan ge en bild av en vattenskadas omfattning, innan man börjar riva ytskikten.

   Observera att det är fukt under ytskikt och tätskikt i byggnadens stomme som är allvarlig. Den synliga fukt i luften som uppstår när man duschar varmt är knappast någon fara. Den vädras ju bort strax efter.

  • Säkervattenväggen. Vad tycker GVK om den?

   GVKs stiftelse har förordat Säker Vattens innervägg. Den som presenterades på Nordbygg i mars 2012. En utveckling av denna att passa för yttervägg visades på Nordbygg i april 2014. Den är med sin ångbroms, istället för ångspärr, robust och förlåtande.

  • Vad ska man tänka på vid val av skivmaterial i våtrum?

   Vid valet av en lämplig väggskiva i våtrum bör flera faktorer tas hänsyn till. En del skivor har lägre densitet, andra dammar mindre och en del har fördelaktigt pris. Väggskivor i våtrum är ett av flera byggmaterial som ska samverka vid installation och under lång livslängd. Det sker en konstant utveckling av väggskivor och till dess är det upp till beställaren att bestämma vilken typ av skiva som lämpar sig.

   Våtrumsskivor ska uppfylla Egenskapskraven i Kompabilitetsprovet för våtrumsskivor och uppfyller då bl.a. följande kriterier:

   • Våtrumsskivan ska, i ett eller flera lager, uppfylla böjstyvhet för montage av keramiskt ytskikt vid ett eller flera avsett regelavstånd.

   • Skivan ska vara dimensionsstabil och ej ändra form vid fukt och temperaturvariationer. Detta för att tätskiktets funktion ska påverkas negativt.

   • Vara kompatibel, d.v.s. att våtrumsskiva och tätskikt/plastmatta passar ihop avseende vidhäftningsförmåga hos tätskikt/lim att fästa mot underlag. Täta underlag kan innebära svår vidhäftningsförmåga och kan kräva förbehandling innan tätskikt appliceras.

   • Vara mögelresistent med krav om 85 % RF utan mikrobiell påväxt.

   • Skivorna ska efter montering ge ett plant underlag för montage av tätskikt alternativt plastmatta. Leverantören av våtrumsskivan ska tillhandahålla en monteringsanvisning för produkten. 

   Samtliga våtrumsskivor som finns listad under godkända produkter uppfyller ovanstående kriterier.

  • Vilka för- och nackdelar finns med vanliga gipsskivor kontra våtrumsskivor?

   Fördelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

   + beprövad produkt och produktens egenskaper är väl kända

   + används som väggskiva i övriga utrymmen i fastigheter

   + låg densitet och därmed lätt att hantera

   + fördelaktig inköpspris och hanteringskostnad

   Nackdelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

   - fukttålighetsegenskaper med kritisk fuktnivå upp till ca 75% RF.

   - mikrobiell mögelpåväxt av pappersmögel då kritisk fuktnivå överskrids

   - kräver ett tätskikt med ånggenomgångsmotstånd större än 1 miljon s/m

   Fördelar med våtrumsskivor

   + Tål hög fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till ca 85 % RF

   + Skivor med produktspecifika egenskaper så som bättre brandegenskaper eller böjbara.

   Nackdelar med våtrumsskivor

   - hantering, montage samt  förbehandling av våtrumsskivor kan skilja sig från traditionella gipsskivor

   - extra noggrant att följa säkerhetsföreskrifter vid användning av dessa skivor och användning av skyddsutrustning samt krav på ventilation för att förhindra klåda, näsblod orsakad av t.ex. glasfiber som irriterar lungblåsor hantering, borrning etc.

   - ej kompatibel med alla typer av tätskikt/plastmattor

   - tyngre vikt på grund av dess densitet, särskilt fibercementskivor har hög densitet vilket medför ergonomiskt påfrestande ställningar. 

  • Fall och nivå mellan brunnssil i dusch och ytskikt vid dörröppning. Kan man reklamera om skillnaden är mindre än 20 mm?

   Nivåskillnaden på minst 20 mm är ett önskemål för att öka säkerhet mot tillfällig vattenutsrömning och fås ofta på köpet om man bygger ett normalstort våtrum med GVKs regler för fall. T.ex. 1,5 m x 6 mm/m + 0,8 m x 15 mm/m = 21 mm. I ett litet våtrum kan det vara svårare att uppnå detta utan att det blir onödigt branta fall. 

   Krav på 20 mm nivåskillnad är inte ett lika skarpt krav som t.ex. kraven på fall. Det är därför som GVK har beskrivit olika varianter med 20 mm nivåskillnad under "Nivåskillnad mellan dörröppning och golvbrunn". Om man skriftligt avtalat om 20 mm men inte fått det kan man reklamera. Men om man inte avtalat är det inte rimligt att vinna gehör om man väljer att reklamera.

   Enligt Konsumenttjänstlagen kan det vara bra att ha en dialog med beställaren och framföra om det är möjligt att åstadkomma en nivåskillnad på minst 20 mm, dock utan att få för stora fall.

  • Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?

   Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sous terrain och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt alternativt använda en tätskiktsprodukt som är avsedd att fungera i denna miljö.

   Man ska undvika plastmatta och tätskiktsfolie vid tillskjutande fukt, eftersom dessa material riskerar att lossna från underlaget när limmet bryts ner av de för höga fuktnivåerna. Vattenbaserade lim klarar ca 85 % relativ fuktighet. Tillskjutande fukt betyder att underlaget har ca 100 % relativ fuktighet.

  • Regelavstånd i vägg och förstäkning av bjälklag. Vad gäller?

   Centrumavståndet mellan reglar i vägg och bjälkar i golv bör ligga inom spannet 300-600 mm och förstärkas med lämpliga skivor för att kunna utgöra underlag för tät- och ytskikt. Det är speciellt viktigt vid keramiska ytskikt. Rådgör alltid med skivmaterialleverantören för att säkerställa rätt konstruktion för just ditt utförande av våtrummet.

   Traditionellt har man sagt sig kunna kakla på vägg med enkel 13 mm kartonggips på 70 mm reglar på max c 450 mm och max takhöjd om cirka 2,5 meter. Med större regelavstånd krävs dubbla skivor.

   På golv kan man lägga klinker om träbjälklag förstärks enligt någon av de tre metoder som benämns i Säkra Våtrum. Se "Förstärka träbjälklag" i Branschreglerna, Säkra Våtrum.

 • Golvbrunnar

  • Golvbrunn väggnära. Vad gäller beträffande väggnära golvbrunnar?

   GVK har tillsammans med Byggkeramikrådet och Säker Vatteninstallation arbetat fram en branschgemensam testmetod för att säkerställa anslutningen mellan ett tätskikt och golvbrunn när den placeras närmare än 200 mm från vägg. På GVKs hemsida listas de golvbrunnar och tätskikt som är godkända i system för väggnära placering. Se godkända väggnära golvrbunnar

  • Golvbrunn väggnära. Vad gäller beträffande anslutning av tätskikt?

   Väggnära brunn ska vara testad och godkänd enligt branschgemensam testmetod för väggnära brunn. Varje test och godkännande avser en unik brunn tillsammans med ett unikt tätskikt. Det ska också finnas en godkänd monteringsanvisning redovisad och tillgänglig för den godkända kombinationen av brunn och tätskikt, se godkända produkter.

  • Golvbrunn befintlig. Är det tillåtet att ansluta en plastmatta till denna?

   Enligt GVKs branschregler ska golvbrunnen alltid bytas ut om den är äldre än 1990. Denna regel har tillämpats sedan april 2008. Den ska också bytas ut om den är defekt, saknar klämring eller önskad reservdel för att säkerställa funktionen.

  • Varför ska man byta ut brunnar som är äldre än 1990 vid renovering?

   Brunnar före 1990 har ofta en dålig tätningsfunktion, är inte anpassade för kakel- och klinker, saknar ibland reservdelar samt kan äventyra våtrumskonstruktionens totala livslängd. När man projekterar och bygger ett våtrum, vill man att alla ingående komponenter i konstruktion håller våtrummet livslängd ut. En golvbrunn från till exempel 1985 kommer att utgöra en svag länk i konstruktionen. Sedan april 2008 finns heller inget sätt att uppfylla GVKs branschregler då golvbrunn äldre än 1990 behålls (vid plastmatta). Detta utförs i så fall som ett avsteg ifrån GVKs branschregler enligt beskriven metod. Detta medför också en osäkerhet ur ett försäkringsperspektiv och kan vara en nackdel, t.ex. lägre pris, vid försäljning av bostaden.

  • Golvbrunnsfabrikat, gammal eller ny. Hur identifierar man en golvbrunn?

   Golvbrunnar och dess ingående delar har i regel ett RSK-nummer med hjälp av vilket man kan identifiera golvbrunnen. Till exempel RSK 711 80 82 som är ett löstagbart vattenlås i en golvbrunn från Purus efter 1990. Se RSK-databasen

  • Golvbrunn utan klämring. Om klämring saknas i golvbrunn, vad gör man då?

   Om golvbrunnen är konstruerad med klämring kan det gå att köpa en ny klämring. Om brunnen är konstruerad utan klämring måste den bytas. Annars går det inte att ansluta brunnsmanschett eller plastmatta säkert. Det kan finnas undantag för vissa specialbrunnar med särskild fläns mot vilken manschett enbart klistras.

  • Golvbrunnsbyte. När beslutades att golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas ut? Vem beslutade?

   GVK har från och med 1990 lämnat över ansvaret till golvbrunnsleverantören för hur plastmattor ska anslutas i golvbrunnar efter 1990.

   GVK har sedan 1998 hänvisat till Golvbranschens Golvbrunnsnyckel beträffande anvisning hur man ska ansluta andra tätskikt än plastmatta i brunnar efter 1990/91. Detta gäller också plastmattor i brunnar före 1990.

   Byggkeramikrådet angav den 29 mars 2005 att man måste ansluta brunnsmanschett till brunnar efter 1990/91. Det innebär att efter 29 mars 2005, brunnar måste bytas ut om man läser BKRs nyhetsbrev.

   Monteringsanvisningarna blev efterhand bättre från leverantörerna av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett under 2005-2006. Så det hänger på när monteringsanvisningarna blev tydliga från leverantörer av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett eftersom dessa leverantörer ansvara för hur brunnsmanschett ska anslutas.

   Till och med utgåvan Säkra Våtrum mars 2006 anvisade GVK hur plastmatta kunde monteras fackmässigt i brunn före 1990, se sidan 12. Metoden förutsatte att golvbrunnen uppfyllde ett antal kriterier, bland annat att den hade en separat klämring för fixering av plastmattan, vanligen en s.k. ställbar klämring samt att plastmattan kontaktlimmades i golvbrunnen som då var av en plast var lättare att limma på.

   Brunnar med ställbar klämring fanns också i gjutjärn men var då emaljerade gjutjärnsbrunnar där emaljen fungerade som ett rostskydd. Endast om emaljen är intakt och felfri finns motsvarande möjlighet för dessa gjutjärnsbrunnar. Rostiga gjutjärnsbrunnar före 1990 ska alltid bytas ut.

   I Säkra Våtrum april 2008 skärps reglerna så att golvbrunnar före 1990 ska bytas ut. Regeln tillämpas, se sidan 21, exempelvis vid stambyte, vid påkostad renovering eller efter omfattande vattenskada. Detta ger dock en viss öppning för undantag vid mindre reparationer med plastmatta. Av tabellen framgår också att tätskiktsleverantören ansvarar för hur plastmatta monteras i brunn före 1990.

   Från och med Säkra Våtrum februari 2011 ska golvbrunn före 1990 alltid bytas ut.

   Läs mer om Gamla golvbrunnar under Branschregler

 • Golvvärme

  • Golvvärme. Vad säger GVK?

   Golvvärme i träbjälklag i våtrum med klinker som ytskikt kan utgöra en förhöjd risk beroende på var i bjälklaget värmen installeras. Se till att endast en leverantör ta hela ansvaret för bjälklaget, värmesystemet, tätskiktet och ytskiktet så att inte olika leverantörer skyller på varandra.

   Om värmeslingorna ligger i avjämningsmassa/spackel eller motsvarande ska avståndet mellan slingornas ovansida och tätskiktets undersida vara minst 12 mm.

 • Rörgenomföringar

  • Rörgenomföring i duschzon. Får man ha det?

   På vägg får man endast ha genomföring direkt till dusch- eller badkarsblandare. Inga synliga rör får bryta tätskikt på vägg i duschzon. I golv får endast finnas genomföring för golvavlopp, normalt en golvbrunn.

  • Stosett med tätband, är det en beprövad metod runt rör med plastmatta som ytskikt?

   Ja, tätband i kombination med stosettkrage är en vedertagen metod att täta runt rör mellan rör och plastmatta som ytskikt. Normalt kränger man matta över ett måttligt uppstickande rör med höjden 30-50 mm över golv. Metoden är utmärkt på lite grövre rör då man kan få ett bra uppvik. På klena rör typ tappvatten eller radiatorrör blir uppviket mindre. Om t.ex. radiator är monterad och det inte finns möjlighet att lyfta matta och kränga över röret blir man hänvisad till att skära upp mattan, utföra svetsad fog med stumfog samt komplettera med tätband och stosettkrage runt röret.

  • Rör i golv, rör som kommer upp genom golv. Måste de flyttas?

   Tappvattenrör och radiatorrör ska vid nyinstallation och renovering, enligt Säker Vatteninstallation, sedan september 2005, inte bryta tätskikt i golv. GVK har anslutit sig till denna regel. Regeln har tillkommit för att minska vattenskador, framför allt i träbjälklag som ju är fuktkänsliga. Skadorna har vanligen orsakats av att rören varit slarvigt monterade. Rören har varit monterade för nära vägg, de har suttit för tätt intill varandra, de har varit monterade snett och dessutom varit undermåligt fastsatta. Detta har inneburit att man inte kunnat komma åt att montera tätskiktet ej heller kunnat säkerställa tätskiktets hållbarhet om rören inte varit fixerade.

   Läs mer om rörgenomföringar i golv.

  • Avloppsrör eller avloppsstos. Hur högt ska det sticka upp över golv?

   För att praktiskt kunna kränga en golvmatta/plastmatta över det lodräta röret önskas ett uppstick av minst 30 mm över den golvnivå mattan monteras på. Samtidigt får röret inte sticka upp mer än 60 mm för då blir det svårt att få mattan över röret.

   På ritning skulle man t.ex. kunna ange att rör ska sticka upp 45 ±15 mm över den nivå som plastmattan monteras. Alternativt om man vill behålla det etablerade måttet på 40 mm och nöjer sig med ett lite mindre intervall skulle det gå bra att ange 40 ±10 mm över den golvnivå mattan monteras på.

   Vill man senare kapa röret något för att ansluta VVS-detalj är det tillåtet så länge man inte skadar det önskade eller avtalade uppviket. Om man monterar klinker på plastmattan, eller på ett annat tätskikt med manschett, blir rörets/stosen uppstick över över ytskiktet självklart mindre.

   Antag att röret/stosen sticker upp 35 mm över tätskiktet.  Antag att ytskiktets tjocklek av klinker och fästmassa bygger 12 mm. Då kommer röret/stosen att sticka upp 35 - 12 = 23 mm över ytskiktet.

  • Rörgenomföringar i toalett. Vad är godkänt?

   Toalettrum klassas som ett våtrum med krav om tätskikt, se utdrag ur Boverkets Byggregler nedan. Med hänsyn till det så råder det samma krav av rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt som rörgenomföringar i övriga utrymmen (bad- och duschutrymme, tvättstuga etcetera). Dvs att rörgenomföringar i toalettrum får utföras med en genomföringshylsa, förutsatt att kraven om avstånd följs. Du hittar dessa här

   BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 6:5331
   6:5331 Vattentäta skikt
   …Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg.

   Observera att branschorganisationen Säker Vatten, som har regler för VVS-installationer, har en annan definition som man behöver ta hänsyn till. Samordna därför alltid rörgenomföringen med VVS-entreprenören.

 • Infästningar wc och vvs-detaljer

  • Inbyggnadsbox för inbyggnadsblandare och tätskikt, vad gäller?

   För att garantera en säker vatteninstallation krävs att inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer som placeras i våtzon 1 ska vara provade och godkända för att anslutas mot väggens tätskikt. De ska även och vara utformade så att man till exempel kan byta ut kopplingar utan att förstöra tätskiktet, alternativt kunna reparera tätskiktet efter ingrepp. I första hand ska man rådfråga leverantörerna av inbyggnadslåda och tätskiktsystem efter en anvisning för hur produkterna ska installeras. Det är också viktigt att kontrollera att det finns en garanti för utförandet. Saknas anvisning eller garanti rekommenderar inte GVK att installera inbyggnadsboxar i våtzon 1.

  • Toalettstol, limma mot golv. Hur fäster man mot klinker eller plastmatta?

   För att limma toalettstolar mot ytskiktet rekommenderas generellt att ett våtrumssilikon används. Gör inte hål igenom tätskiktet i onödan bara för att toaletten levereras med skruvhål.

 • Keramik

  • Defekt, sprucken eller trasig keramisk platta. Kan jag byta kakel- eller klinker utan att skada tätskiktet?

   En erfaren fackman kan vanligen byta kakel/klinkerplattor med bibehållen eller återställd funktion hos tätskiktet. Vätskebaserade tätskikt är känsligare än tätskiktsfolier och plastmattor. Rådgör alltid med leverantör av tätskikt för bibehållen garanti på tätskiktet.

  • Kakel på kakel. Får man enligt branschreglerna montera kakel på kakel och klinker på klinker?

   GVK har ingen avrådan eller något förbud mot att installera ytterligare ett skikt kakel eller klinker på ett redan befintligt skikt. Däremot får man inte bygga bort ett bakfall i underlaget på detta sätt. Det formella kravet är att man följer fästmasseleverantörens anvisning för detta utförande.

   Värt att notera är att man ofta får ett förhöjt insteg till badrummet, vilket ur ett funktionsperspektiv ofta är en nackdel. Att montera dubbla lager ytskikt är ett avsteg från den konstruktion som ursprungligen godkänts. Avsteget bör noteras samt redovisas i anslutning till kommande försäljning.

   På träbjälklag bör man beakta den extra tyngden som kan leda till mer svikt och ökad risk för plattsläpp. Dessutom absorberas, och avges, mer fukt med dubbla keramiska konstruktioner.

  • Klinker på plastmatta. Är det OK att montera keramiska plattor på befintlig plastmatta?

   Generellt sett måste man förhålla sig kritiskt till att installera ett nytt ytskikt på befintlig plastmatta. Några aspekter att ta hänsyn till:

   • Plastmattan måste vara godkänd som tätskikt enligt Golvbranschens testmetod samt godkänd för detta utförande vid den aktuella tidpunkten. Länk till aktuell förteckning över godkända produkter.
   • Golvet måste vara förstärkt mot svikt och fuktrörelser för att klinkerplattorna inte ska släppa från underlaget. Normalt är ett betonggolv tillräckligt stabilt, medan träbjälklag oftast måste förstärkas. 
   • Plastmattan ska vara hel och rätt monterad samt i övrigt vara av teknisk lämplig kvalitet. Plastmattan ska vara relativt ny, alternativt enligt annan rekommendation från leverantör. Vid installation av kakel/klinker på en tidigare monterad plastmatta bör respektive leverantör av plastgolv/vägg kontaktas innan arbete påbörjas.
   • Fästmassa ska vara av rätt typ som också återfinns under godkända produkter
  • Fogsprång "nivåskillnader" mellan keramiska plattor på golv och vägg. Vad gäller, vad är tillåtet?

   Generellt kan man säga att stora keramiska plattor i regel tillåter större nivåskillnader mellan plattor. I anslutning till golvbrunnen är det ofta direkt olämpligt att ha mycket stora plattor. Kontrollera alltid i GVKs branschregler hur stora nivåskillnader som tillåts för aktuell plattstorlek.

   De fogsprång som anges i branschreglerna är de samma som i AMA. Måtten avser normala plattor med god geometri. Reglerna gäller inte för mosaik på nät eller för rustika plattor.

  • Mjukfog och silikon. Hur byter man ut en mjukfog i ett våtrum?

   Mjukfogar riskerar att bli smutsiga och se fula ut med tiden. Under de första åren kan man normalt rengjöra med härför avsett medel . Men så småningom kan man bli tvungen att avlägsna fogen och montera en ny.

   Se till så att rätt typ av mjukfog används, så kallad sanitetssilikon. Anlita alltid en fackman för att utföra arbetet, så att du inte skadar tätskikten i våtrummet.

 • Innertak

  • Tak i våtrum. Ska det ha tätskikt?

   Nej, det finns inga sådana krav. Det är dock lämpligt att, på takskivor av vanligen kartongklädd gips, måla med en godkänd vattentät våtrumsfärg, typ VT. Se även: www.maleri.se.

  • Kartonggips i våtrummets innertak. Är det OK?

   Ja, tak är normalt inte fuktbelastade med vatten eller med fuktig fästmassa som normalt bakom kakel. Man bör dock måla med en färg som har lämpliga egenskaper, ett högre "glanstal". Kvaliteten ska vara av klass VT dvs. vattentät.

 • Vattenskador

  • Vattenskada. Försäkringsbolagets ansvar vid skada. Vad anser GVK

   Varje skadeförsäkringsbolag har sina unika regler men de är ganska lika. Huvudregel är att ersätta följdskador när ett tätskikt, en apparat eller rörledning läckt. Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag i vilken omfattning tät- och ytskikt eventuellt ersätts samt vilka åldersavdrag som tillämpas.

  • Hur många vattenskador uppstår till följd av läckage genom tätskikt på vägg?

   En relevant att fråga sig hur stor andel av vattenskador i våtutrymmen som uppstår på vägg till följd av läckage genom tätskikt. Fuktskadade skivmaterial är ett "andrahandsproblem" till följd av orsaker så som bristfälliga tätskiktsprodukter och slarvigt montage, rörgenomöringar samt infästningar.

   Vattenskadecentrum samlar löpande i inrapporterade vattenskador från svenska försäkringsbolag och publicerar årligen en vattenskaderapport. I Vattenskaderapporten 2013 går att utläsa att fördelningen mellan andel skador är 76% golv samt 24 % vägg där skadeorsakerna på vägg fördelas enligt följande:

   • Tätskiktet 61 %
   • Rörgenomföring 15 %
   • Anslutning vägg/golv 13 %
   • Skarv/fog i tätskikt 9 %
   • Skruvinfästning 2 %
   • Mekanisk åverkan 0 %

   Bristfälliga tätskikt eller tätskiktsmontage står enskilt för 61 % som skadeorsak där fördelningen bland de skadade tätskiktstyperna var:

   • Vätskebaserat tätskikt 58 %
   • Membranisolering 18 %
   • Tätskikt saknas 17 %
   • Plastmatta 5 %
   • Folie 2 %

   Skador på vägg i våtutrymmen till följd av läckage genom tätskikt är relativt få i förhållande till skador på golv. Av de skador som uppstår på vägg är utgör bristfälliga tätskiktsprodukter en stor andel. Hela rapporten finns tillgänglig via Vattenskadecentrums hemsida http://www.vattenskadecentrum.se/vattenskaderapporter/

 • Är produkten godkänd?

  • Är microcement eller liknande ytskikt godkänt i badrum?

   GVKs bedömning av produkten microcement är att det ska betraktas som en ytskiktsprodukt som antingen kan appliceras direkt på ett befintligt ytskikt eller direkt på ett tätskikt. Det är alltså inte att betrakta som ett tätskikt likt tätskiktsfolier, vätskebaserade tätskikt eller plastmattor som godkänns av branschorganisationerna Byggkeramikrådet, BKR och Golvbranschen, GBR. 

   Att tänka på
   1. Om produkten appliceras direkt på ett tätskikt är det alltså upp till tätskiktsleverantören om det är godkänt att microcement appliceras ovanpå tätskiktet. Säkerställ att det finns en beskrivning om hur man ska gå tillväga.
   2. Om produkten appliceras direkt på ett befintligt ytskikt skulle utförandet istället kunna likaställas som att man applicerar ett nytt lager keramik på redan befintligt ytskikt, och detta har vi inget förbud mot och mer om det går att läsa om här.
    Viktigt att notera är att det fortfarande är tätskiktets befintliga installationsår som räknas här i och med att vi enbart förnyar ytskiktet, alltså en kosmetisk uppfräschning.
   Är produkten lämplig att rengöra? 

   I myndighetskraven från Boverkets Byggregler, BBR stå ställs det bland annat krav om städbarhet på ytskikt i våtrum, se text nedan. 
   Vi rekommenderar att kontrollera med leverantören av microcement om produkten uppfyller dessa kriterier.

   6:5336 Rengörbarhet.
   I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt.

  • Våtrumspaneler med kombinerar skiva, tätskikt och ytskikt - är de godkända?

   Så kallade våtrumspaneler är skivor som kombinerar skiva, tätskikt och ytskikt. r. I grunden handlar det om paneler av högtryckslaminat på en fukttålig  plywoodskiva  med  ett  slags  ”klicksystem”,  som  påminner  om  dem  som  finns  på  vanliga  laminat golv. Skillnaden är att väggskivorna förseglas med våtrumssilikon eller lim så att fogarna blir täta. Varumärken på den svenska marknaden är bland annat Fibo-Trespo och Alloc.  Det verkar finnas en del missförstånd bland både försäkringsbolag och privatpersoner om att bransch-organisationerna   skulle   ha   godkänt   badrumspanelerna. Det har varken Byggkeramikrådet eller GVK  gjort.  Läs även denna artikel om våtrumspaneler i tidningen Golv till Tak.

  • Är det godkänt med träpanel i badrum?

   Det har blivit allt vanligare att sätta träpanel i badrum. GVKs branschregler för tätskikt Säkra Våtrum omfattar ej denna typ av konstruktion. Om man ändå vill sätta upp träpanel är det viktigt att ta hänsyn till följande: 

   Hur monteras träpanelen?

   GVK känner inte till några dokumenterade anvisningar på hur man monterar upp träpanel fuktsäkert. Det som är viktigt är att träet har möjlighet att torka igen om det utsätts för fukt. Ska träet ytbehandlas och ska det finnas en luftspalt? 

   Det är viktigt att installationen av träpanelen inte punkterar det bakomvarande tätskiktet. Eller på annat sätt gör så att tätskiktets egenskaper försämras över tid. Vissa limmar upp konstruktionen medan andra fäster reglar med skruv. Om möjligt ta även hänsyn till att träpanelen kan tas bort/ersättas med ny panel utan att det försämrar tätskiktets egenskaper. 

   Vad säger ditt försäkringsbolag?

   Säkerställ med ditt försäkringsbolag hur de skulle bedöma möjlighet till ersättning vid eventuell fukt- eller vattenskada. Försäkringsbolaget hänvisar till branschregler med hänsyn till "best practise" och att du själv slipper argumentera för att en lösning skulle vara godkänd eller ej. I dagsläget används plastmatta och keramiska material i våtrum och där finns en lång erfarenhet och standarder som reglerar både material och utförande. 

   Om du som beställare väljer att arbeta med andra material, är det normalt du som kund som måste bevisa att badrummet har byggts enligt myndighetskraven Boverkets Byggregler, BBR och att det håller tätt. Det ställer därmed högre krav på dig. 

    

    

  • Betong som tät- och ytskikt, är det godkänt?

   Betonggolv är inte ett branschgodkänt tätskikt. För andra produkter som inte har något stöd hos en branschorganisation är det viktigt att kontrollera att produkten uppfyller reglerna i Boverkets byggregler samt vilka krav som ställs av försäkringsbolaget.

   Vad säger ditt försäkringsbolag?

   Säkerställ med ditt försäkringsbolag hur de skulle bedöma möjlighet till ersättning vid eventuell fukt- eller vattenskada. Försäkringsbolaget hänvisar till branschregler med hänsyn till "best practise" och att du själv slipper argumentera för att en lösning skulle vara godkänd eller ej. I dagsläget används plastmatta och keramiska material i våtrum och där finns en lång erfarenhet och standarder som reglerar både material och utförande. 

   Om du som beställare väljer att arbeta med andra material, är det normalt du som kund som måste bevisa att badrummet har byggts enligt myndighetskraven Boverkets Byggregler, BBR och att det håller tätt. Det ställer därmed högre krav på dig. 

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak