Till huvudinnehållet

Vattentät rapportering

En undersökning bland GVK-företag visar de kritiska punkter som behöver kontrolleras innan man kan bygga ett säkert våtrum. Golvbrunnar, rör och fall hör till de mest riskfyllda delarna i installationen. För GVK-företaget kan det bli dyrt att missa förkontrollen eller slarva med underrättelseskyldigheten som innebär att beställaren alltid ska få rapport om avvikelse från branschreglerna.

En undersökning som gjordes bland GVK-företagen i höstas visar generellt på ett antal kritiska punkter som behöver kontrolleras innan GVK-företaget kan bygga ett säkert våtrum. Golvbrunnar, rör och fall hör till de mest riskfyllda delarna i installationen.  

För det enskilda GVK-företaget kan det bli en dyrköpt erfarenhet att missa förkontrollen eller slarva med underrättelseskyldigheten som innebär att man till beställaren alltid ska rapportera avvikelser från gällande branschregler.
-Vi behöver bli väsentligt mycket bättre på att rapportera avvikelser, säger Johan Aspelin, VD för GVK, och av omsorg om slutkunden också kommunicera vad avvikelserna kan få för praktisk betydelse.

Avvikelserapporteringen leder till att kunden kan göra ett aktivt val. Antingen väljer man att rätta till avvikelserna för att få ett säkert våtrum. Eller också beslutar man att fullfölja arbetet trots bristande förutsättningar, men riskerar då en sämre kvalitet. Ett GVK-företag har alltid upplysningsplikt som innebär att man ska redogöra för kända fel och brister, sådant som kan vara svårt för kunden att kontrollera i efterhand. Annars kan företaget bli ersättningsskyldigt.

-Vi ser det som en service eftersom våtrumsinstallationer är komplicerade historier och kräver expertkunskaper som knappt ens stora kommersiella beställare kan förutsättas ha. Och i ett GVK-företag är det inte bara företaget i sig som är auktoriserat utan våtrumsbehörighet krävs på individnivå. Det är en garanti för kvalitetsmetodik, aktuell kompetens och kunskap att kunna åtgärda eventuella fel, så att man slipper obehagliga överraskningar efteråt.

-Skyldigheten att underrätta om avvikelser från gällande branschregler är lika tvingande vare sig det gäller ett stort byggföretag eller en privatkund. Branschkravet om underrättelseskyldighet gäller lika för varje installation, avslutar Johan Aspelin.