Till huvudinnehållet

Bygg badrummet rätt

På NordBygg 20 – 23 mars visar tre organisationer hur man bygger badrum rätt med hjälp av branschregler. Gemensamt för organisationerna är att de verkar framåt för att minska vattenskador genom branschregler och utbildning av golvläggare, VVS-montörer och plattsättare. I monter ÖH:11 visas vad som gäller enligt de senaste branschreglerna med dagens nya tätskikt, ytskikt och VVS-installationer.

På NordBygg den 20 – 23 mars visar tre organisationer hur man bygger badrum rätt med hjälp av branschregler. Gemensamt för de tre organisationerna är att de verkar framåt för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, VVS-montörer och plattsättare.
I monter ÖH:11 visas vad som gäller enligt de senaste branschreglerna med dagens nya tätskikt, ytskikt och VVS-installationer.

Byggkeramikrådet BKR ska främja en god användning av kakel och klinker i Sverige. Bakom Rådet står 3650 medlemsföretag i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening, PER, och leverantörer i Kakelföreningen KAF. En stor del av arbetet handlar om utbildning och utveckling av branschregler för våtrum med keramik. Sedan drygt 20 år har branschen regler för material och arbete med keramik i våtrum. Reglerna heter ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV”. Till reglerna hör testade och godkända tätskiktssystem och behöriga plattsättningsentreprenörer som också är medlemmar i PER. Samtliga företag är utbildade i reglerna och behöriga att utfärda Kvalitetsdokument enligt BBV. Dokumentet är en värdehandling som visar att arbetet är fackmässigt utfört och uppfyller branschens och myndigheternas krav.

GVK är en stiftelse där byggbranschens parter samverkar för att skapa säkra våtrum.
Huvudmän – Fastighetsägarna Sverige, HSB, Riksbyggen, SABO, SBC, VVS-Företagen och Golvbranschen – ger tillsammans ut GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum, Säkra Våtrum. Målet är att minska de stora kostnader som orsakats av bristfälligt utförda tätskikt.
Reglerna gäller arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader. I reglerna ingår en skyldighet för företagen att anmäla alla våtrum till GVK. Stickprovskontroller av tätskikten utförs kontinuerligt av särskilda kontrollanter för att upprätthålla hög kvalitet och återföra erfarenheter för utveckling av reglerna. GVK-auktoriserade företag finns över hela Sverige. I auktorisationen ingår kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för arbetsledare och montörer

Säker Vatteninstallation är ett system för kvalitetssäkring av VVS-installationer. Det förvaltas av Säker Vatten AB, som ägs av landets auktoriserade VVS-företag.
Säker Vatteninstallation bygger på branschregler, vilka utvecklas i samarbete med landets försäkringsbolag, Boverket, Smittskyddsinstitutet, produktleverantörer samt BKR och GVK. Målet är trygga och hälsosamma installationer, med bland annat färre vattenskador, och utan risk för personskador som legionella eller brännskador.
Metoden är utbildning av VVS-montörer och arbetsledare och auktorisation av företag som uppfyller kompetenskraven och följer branschreglerna. I Sverige finns över 1 300 auktoriserade VVS-företag med över 16 000 utbildade medarbetare vilka kan styrka sin
kompetens med branschlegitimation.

Bygg badrummet rätt är tre samordnade kvalitetssystem:
• Byggkeramikrådets branschregler för våtrum med keramik
• GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum
• Branschregler Säker Vatteninstallation
               
Monternummer ÖH:11

Kontaktpersoner:
Thomas Helmerson, Säker Vatten, 0709-627 527
Johan Puuri, Byggkeramikrådet, 0706-494 800
Johan Aspelin, GVK, 08-702 30 90