Menu

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Begäran om registerutdrag

Version: juni, 2021.
AB Svensk Våtrumskontroll har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK leds av stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll. Verksamheten bedrivs genom ett aktiebolag, AB Svensk Våtrumskontroll. Bolaget administrerar ett system med frivillig auktorisation för våtrumsarbeten.

GVK:s syfte är att verka för förbättringar avseende material och installationer i våtrum. Syftet innebär en strävan att höja kvaliteten i våtutrymmen, dels genom att ställa krav på material och utförande, dels genom att ställa krav på rätta förutsättningar för att uppnå vattenskadesäkra våtutrymmen. AB Svensk Våtrumskontroll anordnar slumpmässiga stickprovskontroller av utförda arbeten för att därigenom se till att uppställda krav enligt GVK efterlevs av de som erhållit auktorisation.

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig, när du till exempel besöker vår hemsida eller i kontakt med oss, som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla dig information och våra tjänster, underlätta för dig som besökare på vår hemsida, och förbättra våra tjänster.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter.

Typ av personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • besöker vår webbplats. Data samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare
 • kontaktar vår support
 • prenumererar på vårt pressmeddelande
 • beställer produkter från vår webbshop
 • anlitar ett GVK-auktoriserat företag och våtrummet registreras till AB Svensk Våtrumskontroll
 • när du själv lämnar uppgifter vid ansökan om GVK-auktorisation och därefter fortlöpande för att erhålla auktorisation
 • anmäler dig till någon av våra kurser
 • besöker vårt kontor, kontakt med oss eller på annat sätt kommer i kontakt med oss
 • när vi hämtar uppgifter från andra källor – t ex UC AB för kreditupplysning

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

De personuppgifter som vi samlar in från dig beror på din specifika interaktion med oss och vår webbplats och kan innehålla, utan begränsning, ditt namn, telefonnummer, adress, och e-postadress och annan information som du väljer att ge oss när du kontaktar kundtjänst eller teknisk support.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla dina data krävs det att någon av följande rättsliga grunder är uppfyllda:

 • Krav för att AB Svensk Våtrumskontroll ska fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för AB Svensk Våtrumskontrolls rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och AB Svensk Våtrumskontrolls intresse, eller att den i övrigt är nödvändig för ändamål som rör AB Svensk Våtrumskontrolls berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
 • Samtycke från dig för just den specifika behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund för behandlingen har stöd i.

Besökare av GVKs webbplats
Vilka personuppgifterna som samlas in och hur de samlas in regleras i vår policy om kakor (cookies).

Supportärenden
Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att kunna besvara och ge dig hjälp.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Prenumeration av pressmeddelande
När du väljer att prenumerera på GVK´ s pressmeddelande behandlar vi din e-postadress för att kunna förse dig med pressmeddelande.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Beställning från vår webbshop
Vi behandlar dina personuppgifter när du beställer något från vår webbshop för att kunna behandla och leverera din beställning. Vi behandlar även dina personuppgifter av bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Tillhandahållande och administration av GVK-auktorisation (kontaktperson, behöriga samt övriga anställda)

Vi behandlar personuppgifter för att:

 • identifiera dig som kontaktperson samt
 • för att kunna hantera din ansökan om GVK-auktorisation eller
 • för att hantera din eller dina anställdas GVK-behörigheter eller
 • hantera övrig anställd person med tillgång till GVK´ s tjänster, till exempel ”min sida”.

Vid kurs- och mötestillfällen behandlas dina personuppgifter för att kunna administrera kurs-/mötestillfället och skicka ut information till dig som deltagare via e-post och sms-påminnelser.

Vi använder även dina personuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om din auktorisation och/eller behörighet, vid registrering av våtrum (våtrumsanmälan), statistiska ändamål samt som underlag för att förbättra din upplevelse av AB Svensk Våtrumskontrolls tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter av bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Se GVKs Allmänna Villkor för GVK-auktoriserade företag.

Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Utveckling av våra tjänster och produkter
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din specifika upplevelse eller för våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer, exempelvis bokföringsmässiga krav.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Behandling för vilken AB Svensk Våtrumskontroll är personuppgiftsbiträde

AB Svensk Våtrumskontroll kan komma att behandla dina personuppgifter för någon annan personuppgiftsansvarigs räkning såsom personuppgiftsbiträde, exempelvis när ett GVK-auktoriserat företag använder sig av GVKs tjänster. I dessa fall åligger det den personuppgiftsansvarige att tillse att den personuppgiftsansvarige har laglig grund för behandling av personuppgifterna och att övriga krav i gällande dataskyddslagstiftning följs. AB Svensk Våtrumskontroll vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, eller så länge som lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna lagras, exempelvis för att uppfylla bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

AB Svensk Våtrumskontroll vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse, exempelvis genom att använda datasystem med inbyggda säkerhetsåtgärder .

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut AB Svensk Våtrumskontroll: s samarbetspartners och tjänsteleverantörer inom EU/EES i syfte att för AB Svensk Våtrumskontroll:s räkning behandla personuppgifterna för de syften som anges ovan. AB Svensk Våtrumskontroll kan bli tvunget att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs för att uppfylla en förpliktelse enligt tillämpliga lagar, förordningar eller övriga myndighetsföreskrifter, eller för att besvara en begäran från en myndighet.

AB Svensk Våtrumskontroll överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi till exempel har en underleverantör som tillhandahåller lösningar såsom drift och hosting av IT-system i ett land utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår AB Svensk Våtrumskontroll avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen och hanteringen av personuppgifterna.

Partners och underleverantörer (vid användning av GVKs KvalitetsApp)
AB Svensk Våtrumskontroll använder sig av underleverantörer i rollen underbiträde när GVK-auktoriserade företag använder sig av tjänsten GVK KvalitetsApp. Nuvarande underleverantörer med tillgång personuppgifter i syfte att leverera och förbättra tjänsten.

Partner

Personuppgifter som delas och varför

Matomo

Analysdata vid tredjepartscookie och webbanalys för att förbättra våra tjänster

Hotjar

Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Microsoft

Molntjänst för att skapa, distribuera och för att du som användare ska kunna använda tjänsten.

Programenta

Utvecklare med tillgång till vår utvecklingsmiljö för felsökning och produktutveckling.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt av AB Svensk Våtrumskontroll begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har också rätt till dataportabilitet. Begäran ska göras skriftligen.

För mer information kring dina rättigheter, vänligen kontakta AB Svensk Våtrumskontroll skriftligen via e-post till info@gvk.se

I de fall AB Svensk Våtrumskontroll behandlar dina personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning såsom personuppgiftsbiträde, exempelvis åt ett GVK-auktoriserat företag, får du vända dig till den personuppgiftsansvarige för att utöva dina rättigheter.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att till exempel kunna tillhandahålla GVK-auktorisation för företaget samt för att kunna tillhandahålla dig din GVK-behörighet. Om du begär att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig:
AB Svensk Våtrumskontroll
Org.nr: 556131-5200
info@gvk.se

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak