Till huvudinnehållet

Varför ska våtrumsanmälan in i tid?

- Varje enskild entreprenör spelar en avgörande roll i GVK-konceptet. Om man slarvar med att lämna in våtrumsanmälan när projektet startar faller en av de viktigaste delarna, nämligen kontrollverksamheten, säger Frida Johansson på GVK. Våtrumsanmälan är obligatorisk för GVK-auktoriserade företag och ska lämnas innan projektet påbörjas. Den är också ett slags kvitto till beställaren.

- Varje enskild entreprenör spelar en avgörande roll i GVK-konceptet. Om man slarvar med att lämna in våtrumsanmälan när projektet startar faller en av de allra viktigaste delarna, nämligen kontrollverksamheten, säger Frida Johansson, teknisk projektledare på GVK.

Våtrumsanmälan är ett obligatoriskt moment för alla GVK-auktoriserade företag och ligger med i de allmänna villkoren. Redan innan projektet startar ska detaljer kring tätskiktsmaterial, adress och datum vara dokumenterade. Avtalade förutsättningar, och eventuella avvikelser från dessa, ska också finnas med och skickas till beställaren som ett slags kvitto på vad som är beställt.

- Våtrumsanmälan är ett viktigt dokument som ska vara beställaren tillhanda redan innan jobbet drar igång.

Att våtrumsanmälan kommer in i tid är dessutom helt avgörande för GVKs kontrollverksamhet. Utan kontrollerna urholkas auktorisationen och hela konceptets trovärdighet.

- Våtrumsanmälan är grunden för att våra kontrollanter ska kunna planera in stickprovskontrollen när tätskiktet är monterat men innan ytskikt/kakel är på plats. De har ett smalt tidsfönster - när kaklet väl är satt går det ju inte att bedöma tätskikt och anslutning till golvbrunn och andra rörgenomföringar.

- Många slarvar tyvärr och skickar in anmälan alltför sent. Kanske till och med långt efter att jobbet är klart eller när beställaren hör av sig och frågar efter dokumentationen. Då faller hela konceptet. GVK kan inte upprätthålla den standard som auktorisationen kräver.

En välfungerande kontrollverksamhet ligger i allas intresse och entreprenören spelar genom att lämna våtrumsanmälan i tid en nyckelroll för att den ska löpa på smidigt. Kontrollanten kan till exempel upptäcka systematiska fel som i sin tur kan vara ett resultat av otydligheter i branschreglerna. Då finns möjlighet att återföra dessa erfarenheter till kommande uppdateringar eller förtydliganden i GVKs branschregler Säkra Våtrum.

- Många entreprenörer upplever kontrollerna som ett tillfälle till dialog, utveckling och möjlighet att få nya kunskaper. Kontrollanten är ju en våtrumsexpert med stort och brett kunnande på området. Syftet med stickprovskontrollerna är definitivt inte att sätta dit någon!

- Vi på GVK för också statistik över eventuella vanligt förekommande fel. Då lägger vi större fokus på detta vid våra utbildningar och kan ge ut mer info och förtydliganden. Att få inspel från den praktiska verksamheten är enda chansen till förbättring.

Statistiken visar också tydligt om något företag har satt i system att komma in med våtrumsanmälan för sent, för att till exempel slippa kontroller, eller om man bara gör våtrumsanmälan på uppmaning av beställaren när uppdraget är klart.

– Om så är fallet är det skäl att uteslutas från auktorisationen, säger Frida Johansson. GVK ska enbart bestå av våtrumsexperter som gör ett visst minimiantal badrum per år och som skickar in våtrumsanmälningar i tid för att möjliggöra konceptets grundförutsättning, nämligen kontrollverksamheten.