Till huvudinnehållet

Svart på vitt om våtrum

Gamla golvbrunnar, försvårande rörgenomföringar och felaktiga fall mot golvbrunn. Det är några av de vanligaste, och mest allvarliga, bristerna när GVK-företag monterar tätskikt i våtrum. GVKs undersökning visar svart på vitt att det krävs bättre samordning i byggprocessen för att minska gapet mellan branschens regler för säkra våtrum och de förutsättningar som faktiskt gäller ute på byggplatsen.

Gamla golvbrunnar, försvårande rörgenomföringar och felaktiga fall mot golvbrunn. Det är några av de vanligaste, och mest allvarliga, brister som kan möta GVK-företaget som ska montera tätskikt i ett badrum. GVKs undersökning, där mer än 200 företag svarat, visar svart på vitt att det krävs bättre samordning i byggprocessen för att minska gapet mellan branschens regler för säkra våtrum och de förutsättningar som faktiskt gäller ute på byggplatsen.

-Vid nyproduktion kommer vi ofta in för sent, konstaterar Mattias Jansson, VD för BBM i Uppsala och ledamot i AB Svensk Våtrumskontroll. Vi behöver bli bättre på att sprida GVKs branschregler tidigt i processen till byggherrar och fastighetsägare för att på så vis få bättre förutsättningar att bygga säkra våtrum. GVK-företagen får nu ta stort eget ansvar och själva rapportera in avvikelser från branschens regler. Viktigt att notera är att företaget kan bli skyldigt att bekosta eventuella följdfel om man inte rapporterat in avvikelser.

-Vi försöker hela tiden puffa för förkontroller och avvikelserapportering, men har svårt att se att det leder till faktiska förändringar. Det här borde intressera alla i byggbranschen. Vårt gemensamma intresse är ju ändå att leverera en bra slutprodukt till kund!

Undersökningen genomfördes av stiftelsen GVK i november förra året. Ett frågeformulär gick ut till samtliga 650 GVK-anslutna företag och besvarades av cirka en tredjedel. Syftet var att nyansera och få mer kunskap om den bild som förmedlas av deltagarna vid GVKs kurser för arbetsledare och montörer, nämligen att förarbetet i den tidigare byggprocessen varierar och ofta har stora brister som försämrar förutsättningarna för vattentäta våtrum.

GVK-företagen har ett krav på sig att påpeka bristande förutsättningar för den som beställt våtrumsinstallationen. Att rapportera in fel är också ett väsentligt bidrag till branschens utveckling mot vattensäkra lösningar.