Till huvudinnehållet

Stickprov för säkra badrum

-Vi kontrollerar att badrummet är vattentätt och utan läckage, säger Mikael With, en av GVKs länskontrollanter.Tätskikt, fall mot golvbrunn och rörgenomföringar - allt sådant kan orsaka dyra vattenskador om det inte är korrekt utfört. Stickproven ger också kunskap om produkter och material, kunskaper som ger ökad kompetens och återförs till branschen via GVK, AB Svensk Våtrumskontroll.

-Vi kontrollerar att badrummet är vattentätt och utan läckage, säger Mikael With, ansvarig länskontrollant för GVK i Västmanland och Östergötland. Tätskikt, fall mot golvbrunn och rörgenomföringar - allt sådant kan orsaka dyra vattenskador om det inte är korrekt utfört.
Vi lär oss också mycket om produkter och material vid stickprovskontrollerna.  Kunskapen återförs till branschen via GVK, AB Svensk Våtrumskontroll och ger ökad kompetens och därmed säkrare våtrum.
Stickproven är en trygghet för kunden som anlitar ett GVK-anslutet företag.
            
-Vid stickprovskontrollen granskar man att ytskiktet är helt tätt, speciellt vid svetsfogar i hörn, och att fallet mot golvbrunn är korrekt beräknat och utfört, berättar Bengt Jonasson, teknik- och kontrollansvarig på GVK. Kontrollanten tittar också på rörgenomföringar och, där tröskel finns, att tätskiktets uppvik är rätt utfört. Resultatet av stickprovet blir förhoppningsvis ett godkänt våtrum. En anmärkning klass 2 måste åtgärdas av det företag som gjort installationen medan klass 3 är en avvikelse som kan lämnas utan åtgärd men som oftast kompenseras på något sätt.

Alla våtrumsinstallationer som GVK-anslutna företag utför kan bli kontrollerade utifrån den våtrumsanmälan som alltid ska lämnas inför arbetsstarten. Stickproven bekostas av GVK, är slumpmässigt valda och utförs av oberoende länskontrollanter. Det finns femton aktiva kontrollanter, vilka tillsammans gör drygt 800 kontroller per år. Dessa experter har teknisk bakgrund och är vanligtvis byggnadsingenjörer, lärare, golventreprenörer eller verksamma inom fuktteknik. Den beställare, till exempel konsument som vill förvissa sig om en kontroll av det egna våtrummet, kan på egen hand anlita GVKs kontrollanter om arbetet är utfört av ett GVK-företag. Man får då själv betala för besöket.

I GVKs branschregler för tätskikt i våtrum Säkra Våtrum finns alla råd och riktlinjer samlade. Lönsam läsning för den som beställer våtrumsjobb eller själv ska bygga badrum.