Menu

Revidering av GVK:s branschregler

För att GVK:s branschregler om säkra våtrum ska hållas uppdaterade med relevant information och följa med i utvecklingen revideras de vart femte år. För att reglerna ska utformas på ett korrekt sätt är detta en lång och tidskrävande process, där både myndigheter, försäkringsbolag och andra aktörer på marknaden ska göra sin röst hörd för att stödja samordning i branschen. GVK har tillsammans med BKR och Säker Vatten samordnat och reviderat sina respektive branschregler. De nya branschreglerna börjar gälla 1 januari 2021.

Vilka är ändringarna i branschreglerna Säkra Våtrum 2021?

Övergripande behov och syfte med revideringen av branschreglerna 2021 har bland annat varit:

 • Att branschreglerna är à jour och harmoniserar med aktuella regelverk från till exempel VVS-branschens Säker Vatteninstallation.
 • Att omfatta aktuella tekniska lösningar
 • Att öka läsbarhet och regeltolkning av branschreglerna

Några av de viktigare tekniska förändringarna i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021 är följande.

 • Vid tätning av rörgenomföringar med tappvatten eller värmerör i vägg. Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret med ett butylband (eller annan lösning som leverantör av plastmatta rekommenderar) och ett sprutskydd/väggbricka.
 • Förtydligande avseende krav om rörgenomföringar i golv- och vägg.
 • Förtydligande avseende golvlutning/Fall mot golvbrunn vid keramiskt ytskikt samt bedömning av golvlutning vid golvbrunn och intilliggande vägg.
 • Förtydligande avseende krav om tätskikt vid dörröppning golv.
 • Förtydligande avseende krav om fönster i plats för bad och dusch.
 • Förtydligande avseende krav om tätskikt mot dörrkarm då karm är placerad i våtzon 1.
 • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm. För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
 • Fördelarskåp kan placeras i både våtzon 1 och 2 med krav på att skåpet ansluts tätt mot väggens tätskikt

När ges de ut och vad gäller?

Branschreglerna kommer att fastställas i slutet av oktober 2020 och därefter kommer de att distribueras till GVK-auktoriserade företag och övriga intressenter i branschen.

Utdrag ur Säkra Våtrum 2021

1.1 Övergångsregler
Projekterings- och installationsarbeten som startats efter 1 januari 2021 ska utföras enligt branschregler 2021:1.
Tätskiktsinstallation som startar efter 1 januari 2021 får utföras enligt branschregler 2016:1 förutsatt att:
• bygglov beviljats innan den 1 januari 2021, även då projektering och installationsarbete startas efter 1 januari 2021 eller
• projekterings- eller bygghandlingar enligt branschregler 2016:1 är påbörjade innan 1 januari 2021.

När får vi information om uppdateringar?

Branschreglernas samt utbildningar och informationsmaterial kommer att distribueras november, december 2020. Till GVK-auktoriserat företag så skickar vi fortlöpande ut information/nyhetsbrev till utsedd kontaktperson på företaget. GVK skickar även fortlöpande ut nyheter och pressmeddelande via mail där samtliga intressenter kan gå in och anmäla sig via sidan ”Media” på www.gvk.se

Kommer utbildningar och kvalitetsdokument att ändras?

GVKs samtliga utbildningar kommer revideras för att överstämma med de uppdaterade branschreglerna. En kortare webbutbildning kommer att utformas för att behöriga mattläggare, plattsättare och arbetsledare ska kunna utbilda sig om vad uppdateringen omfattar.

Hur säkerställer jag att jag får all information?

Gå in under sidan ”Media” och klicka på länken ”Följ GVK Svensk Våtrumskontroll”.

Information om revideringen kommer fortlöpande att läggas upp här på www.gvk.se. Synpunkter om revidering mailas till info@gvk.se, ange ”Revidering 2021” som referens.

Övergripande tidplan för revidering av Säkra Våtrum

Beslut om revidering fattas i styrelsen    Mars 2019 
Referensgruppsträffar  April - December 2019
Granskning första utkast Januari 2020
Remissomgång 1 Juni 2020
Remissomgång 2  Juni - Augusti 2020
Branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 fastställs Oktober 2020
Branschregler och utbildningsmaterial släpps November 2020
Branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla  Januari 2021

Nu 608 839 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak