Till huvudinnehållet

Ordlista för våtrum

 

Alkaliebeständighet Ett ämnes motståndsförmåga mot inverkan av alkali (alkalisk miljö, högt pH).
AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning.
Avjämningsmassa Cementbaserat spackel som används för golvavjämning och vid fallspackling i tjockare skikt.
Bakfall Golvet lutar åt fel håll så att vattnet inte kan rinna mot golvbrunnen.
Beklädnad Ytskikt på tak- eller väggyta.
Beläggning Ytskikt på golv, trappor eller dylikt.
Bjälklag Den bärande delen av ett undergolv.
Bom Defekt hos golv som uppstår när vidhäftningen mellan två skikt har upphört, till exempel mellan över- och konstruktionsbetong eller mellan underlag och ytmaterial.

Buktighet

En linjes eller ytas avvikelse från ett givet plan.

Deformationsuppdagande skikt

Ett tjockare tätskikt som kan ta upp rörelser i underlaget. Till exempel plastmatta eller annat deformationsupptagande tätskikt.
Designbrunn Se Väggnära brunn
Dubbellimning Bestrykning med fästmassa eller lim på såväl underlag som beläggningsmaterial och omedelbar sammanfogning.
Enkellimning Limning genom bestrykning av fästmassa eller lim på enbart en av två ytor som ska sammanfogas.
Fall Lutning mot golvbrunn så att vattnet rinner mot golvbrunnen.
Formtolerans Den största tillåtna avvikelsen från en given form, som krokighet, buktighet, skevhet, vinkelavvikelse och lutning.
Fukthalt Vikt av förångningsbart vatten per kubikmeter material.
Fuktkvot Viktprocent fukt räknat på material i torrt tillstånd, anges i procent per kg.
Fuktskydd Samlingsnamn för olika typer av material med syfte att minska eller stoppa fuktvandring.
Fuktspärr Även kallat luftspaltsbildande skikt, är ett skikt som ska hindra skadlig ångtransport/diffusion, ångkonvention och kapillärsugning. Skiktet kan bestå av exempelvis plastfolie eller luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller polypropen. Ej att förväxla med fuktisolering.
Fuktsäkerhetsprojektering Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.
Fukttillstånd Nivå på fuktförhållandena i ett material. Fukttillståndet för material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m.
Förhöjningsring Vertikal distans som används för att möjliggöra anslutning av tätskiktet i golvbrunnen när golvbrunnen är för lågt monterad (d.v.s. övre kant ej i nivå med angränsande tätskikt).
Häftlimning Enkellimning vid vilken materialet monteras först sedan vattnet i limskiktet i det närmaste har avdunstat.
Keramiska plattor Endast ytskikt, ej tätskikt.
Klämring Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen så att läckage och kapillärvandring förhindras.
Kontaktlimning Limning genom bestrykning av såväl underlag som beläggningsmaterial och samsammanläggning först efter det att limytorna blivit handtorra.
Kritiskt fukttillstånd Gräns för vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls.
Målade ytor Se www.maleri.se
NKB produktregler 17 Tidigare regler för anslutning av tätskikt mot golvbrunn innan SS-EN 1253 tillämpades (regler har tilläpats från 1990 och senare).
Plastmatta Både tätskikt och ytskikt.
PVC Polyvinylklorid. Polymer uppbyggda av monomeren vinylklorid. PVC ingår tillsammans med mjukgörare, fyllmedel, stabilisatorer och färgämnen i PVC-plast för golv- och väggmattor i våtrum m.m.
RBK Rådet för Byggkompetens, gör bland annat fuktmätningar.
Relativ fuktighet Luftens verkliga fuktinnehåll i förhållande till luftens fuktinnehåll i mättat tillstånd. Mäts också till exempel i betong. Relativ fuktighet anges ofta som % RF.
RF Se Relativ fuktighet.
Spackel Används för bland annat finspackling av väggar och golv i tunna skikt.
Spärränna Långsmal golvbrunn som exempelvis placeras avskiljande mellan duschplats och övrigt badrumsgolv.
SS-EN 1253 Standard, Avlopp - Brunnar för byggnader (tidigare NKBs produktsregel nummer 17).
Stos Adapter eller fast ingjutet WC- och tvättställsavlopp. Är också tätningsanordning för tappvatten- och radiatorledning.
Toleranser Tillåtna måttavvikelser från det önskade optimala måttet på ritningen.
Tunnskiktskonstruktion Kakel- eller klinkerplatta som applicerats med utkammad fästmassa.
Tätskiktsmassa Boverkets benämning. Motsvarar vätskebaserat tätskikt.
Tätskikt Det skikt som ska hålla tätt på golv och vägg, till exempel plastmatta eller vätskebaserat tätskikt eller målad vägg. Ibland benämnt fuktspärr, våtskikt...
Tätskiktsfolie Ett tätskikt som består av heltäckande duk som är både vattentät och ångtät och vilken monteras med till exempel vägglim, vätskebaserat tätskikt eller särskilt lim.
Undergolv Stomme, bärande golv, som utgör underlag för golvbeläggning. Se även bjälklag.
Vattenbeständighet Förmåga hos ett material att motstå påverkan av vatten.
Våtrumsanmälan, intyg avseende tätskiktsinstallation GVKs kvalitetsdokument som beställaren alltid får vid tätskiktsinstallation. I dokumentet framgår bland annat vilket företag som gjort tätskiktsarbetena samt vilka tätskiktsprodukter som har använts. Kan även kallas våtrumsintyg.
Våtutrymme, våtrum Utrymme där golv och vägg utsätts för vattenbegjutning, till exempel badrum, duschrum eller tvättstuga.
Våtzoner GVK delar in våtrummet i våtzon 1 och våtzon 2.
Våtzon 1 Duschplats eller motsvarande, + 1 m på vägg (om dusch är placerad mot yttervägg räknas hela väggen som våtzon 1) och hela golvytan med uppvik.
Våtzon 2 Övrig väggyta som inte räknas till våtzon 1, kallas våtzon 2.
Väggnära brunn Golvbrunn som får placeras närmare vägg än 200 mm.
Vätskebaserat tätskikt Ett tätskikt som levereras i flytande form i tät behållare. Tätskiktet appliceras med till exempel en roller eller limspridare, ofta i flera lager, och kompletteras med förstärkningar med till exempel remsor vid hörn.
Väv och målade ytor Se www.maleri.se
Ytjämnhet Mått på en ytas finhetsgrad, släthet. En knagglig betongyta har dålig ytjämnhet men kan ha god ytplanhet. Ett golv med slät plastmatta som lagts på ett buktigt betongunderlag har god ytjämnhet men dålig ytplanhet.
Ytskikt Keramiska plattor eller plastmatta eller målad vägg.
Ånggenomgångsmotstånd Ett skikts förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet. Ånggenomgångsmotståndet uttrycks i [s/m].
Ångspärr Ett materialskikt avsett att hindra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion.
Överlappslimning Limning av överlappningen mellan två materal, till exempel mellan uppvikt PVC-matta och vinyltapet eller väggmatta.