Till huvudinnehållet

Förstärka träbjälklag

Ett träbjälklag kan förstärkas på två sätt. Antingen med en formstabil skiva som limmas och skruvas fast, eller med lättfyllnadsmassa mellan golvbjälkarna. För att uppnå tillräcklig stabilitet krävs förstärkning av golv som ska förses med kakel, klinker, natursten eller liknande ytskikt.

1600px 662

 

Metoder Utförande
Förstärkning av 22 mm spånskiva

22 mm spånskiva, kvalitet V 313-P5 rekommenderas. Kombineras med något av följande två alternativ:

  • Formstabil avjämningsmassa, minsta skikttjocklek 12 mm utan inlagd golvvärme. Leverantören ska ange minsta skikttjocklek vid inlagd golvvärme, samt ange hur eventuell armering av avjämningsmassa ska utföras.
  • 13 mm formstabil skiva eller motsvarande som limmas och skruvas fast i spånskivan. När limmet verkat tas skruvarna bort.
Förstärkning med lättfyllnadsmassa

Lättfyllnadsmassa mellan golvbjälkar kompletterad med armerad avjämningsmassa utförs enligt monteringsanvisning. Se även förstärkning av bjälklag med lättfyllnadsmassa.

Förutsätter ett träbjälklag med max 600 mm mellan bjälkarna. Bjälkar är av typen 45x220 mm virkeskvalitet C24 eller motsvarande med max 3,4 m mellan bjälkarnas stöd enligt tabell nedan.

Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 220 mm:

 

Max uppläggnings-
avstånd [m]
Max c/c [mm] Virkeskvalitet

2,9

600

C14

3,4

600

C24

3,6

300

C14

4,2

300

C24

 

Rekommendationer vid utformning av bjälklag

  • Beakta möjligheten att förstärka underlaget även när plastmatta installeras som ytskikt.
  • För att minska nivåskillnaden mellan golvet i våtrummet och golvet i det angränsande utrymmet kan man minska bjälklagshöjden, under förutsättningar att det finns en särskild belastningsberäkningar för konstruktionen som medger detta.

Golvvärme med förstärkt bjälklag

När golvvärme installeras i ett träbjälklag är det viktigt att bjälklagets stabilitet inte äventyras. GVK rekommenderar alltid att en kontruktionsritning eller motsvarande ligger till grund för utförande av golvvärme i ett träbjälklag.

Svikt och fuktrörelser

Golv som ska förses med keramiskt ytskikt måste förstärkas för att motverka svikt och fuktrörelser.


Om golvet i ett våtrum sviktar för mycket kommer klinkerplattorna att lossna. Svikt kan till exempel uppstå om undergolvet tillåts böjas ned när man kliver på det.


De flesta har sett att springorna i ett trägolv är större på vintern och mindre på sommaren. Gemensamt kallar man detta för fuktrörelser. Fuktrörelser måste alltid begränsas för att det ska vara möjligt att lägga klinkerplattor på ett golv.