Menu

Kvalitetsdokument

Nedan följer en sammanställning av GVKs viktigaste kvalitetsdokument och hjälpmedel för att säkerställa våtrumsinstallationer. Bara auktoriserade GVK-företag har rätt att utfärda kvalitetsdokument enligt GVK.

Våtrumsanmälan

En anmälan om tätskiktsarbete görs till GVK och innebär att arbetet kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är obligatoriskt att fylla i för GVK-auktoriserade företag. Den anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK-auktoriserade företaget. Det är obligatoriskt att överlämna en kopia av våtrumsanmälan till beställaren. Våtrumsanmälan är en värdehandling.

Förkontroll - avvikelserapport

Inför ett tätskiktsarbete görs en förkontroll på underlaget enligt GVKs branschregler. Om underlaget avviker från GVKs branschregler ska avvikelserna noteras och kommuniceras till beställaren med en Förkontroll – Avvikelserapport. Foton kan bifogas rapporten.

Egenkontroll

Dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation. Överlämnas till beställaren enligt överenskommelse. Foton kan bifogas rapporten.

Våtrumsintyg

Våtrumsintyg ska lämnas till konsument efter avslutat arbete där Konsumenttjänstlagen gäller mellan det GVK-auktoriserade företagetoch uppdragsgivaren-konsumenten.
Vid en kommersiell avtalsrelation, utgör kontraktshandlingarna dokumentation över garantiåtaganden etc. Våtrumsintyg lämnas enligt avtal.

Kontrollrapport

Kontroller av tätskiktsarbeten utförs av oberoende kontrollanter, utbildade av GVK. En rapport överlämnas till beställaren med kopia till GVK och det GVK-auktoriserade företaget.
Du som beställare kan själv beställa en särskild kontroll av det utförda våtrumsarbetet. Läs mer på sidan GVK-kontrollanter